Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 38, item 8

8 Huisvesting EU-arbeidsmigranten

Aan de orde is het VAO Huisvesting EU-arbeidsmigranten (AO d.d. 12/12).

De heer Van Klaveren (PVV):

Voorzitter. Ik zal het kort houden en twee moties indienen naar aanleiding van het AO.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er brochures bestaan in onder meer het Pools, Bulgaars en Roemeens met vestigingstips voor arbeidsmigranten;

overwegende dat dit onwenselijk is;

verzoekt de regering, te stoppen met het verstrekken van vestigingsinformatie voor arbeidsmigranten die onder meer in het Pools, Bulgaars en Roemeens verkrijgbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Klaveren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 182 (29407).

De heer Van Klaveren (PVV):

Mijn tweede motie is nog mooier dan de eerste en luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per 1 januari 2014 onze arbeidsmarkt volledig wordt opengesteld voor Roemenen en Bulgaren;

overwegende dat hierdoor in Nederland verdringing op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, bijstandsafhankelijkheid en criminaliteit nog verder zullen toenemen;

verzoekt de regering, de tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren per 1 januari 2014 in stand te houden, en de tewerkstellingsvergunning voor Polen vanaf deze datum opnieuw in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Klaveren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 183 (29407).

De heer Albert de Vries (PvdA):

Voorzitter. De minister heeft de Kamer geïnformeerd over de vorderingen die gemaakt worden bij het vergroten van de capaciteit voor huisvesting voor EU-arbeidsmigranten en over het keurmerk voor de kwaliteit van short stay-voorzieningen.

In het AO heeft de PvdA met name aandacht gevraagd voor het aanpakken van uitbuiting en misstanden qua huisvesting, in aansluiting op het actieplan van minister Asscher. Ik heb in het AO van de minister begrepen dat hij daar niet alleen over gaat. Dat snap ik. Ook de minister van Binnenlandse Zaken zal een bijdrage moeten leveren aan het aanpakken van de misstanden, door de registratie te verbeteren. De minister van Sociale Zaken zal aansluiting moeten zoeken, zodat werkgevers zich aan de regels houden. Waarschijnlijk zal ook de minister van Veiligheid en Justitie een rol moeten spelen.

Ik heb geen motie voorbereid om deze minister aan het werk te zetten. Ik verzoek hem wel om in het kabinet nog eens goed te spreken over het aanpakken van niet alleen de misstanden op de arbeidsmarkt, maar vooral ook de misstanden qua huisvesting. Ik verzoek hem om daaraan aandacht te besteden en met gecoördineerd beleid te komen om die misstanden terug te dringen.

Mevrouw Visser (VVD):

Voorzitter. Ik hoop dat ik in deze plenaire zaal voor de laatste keer de volgende woorden hoef uit te spreken. Dit is namelijk de derde keer dat wij over de huisvesting van EU-arbeidsmigranten spreken. De eerste keer sprak ik hierover tijdens mijn maidenspeech. Toen heb ik gezegd dat het de eigen verantwoordelijkheid van mensen zelf is om, als zij hiernaartoe komen, voor hun eigen huisvesting te zorgen. De rijksoverheid heeft een verantwoordelijkheid bij de aanpak van overlast en uitbuiting en moet zorgen voor goede wet- en regelgeving.

Wat ons betreft is dat gebeurd. Deze minister heeft daar, bijvoorbeeld door de indiening van de Rotterdamwet, heel praktisch handvaten aan gegeven. Daar gaan wij het nog over hebben. Mijn oproep is gericht aan de regio's die zich hebben gecommitteerd aan het nationaal akkoord, om daadwerkelijk regionaal invulling te geven aan de gemaakte afspraken.

Ik sluit mij aan bij de motie die de PVV over eigen verantwoordelijkheid heeft ingediend. Ook voor de VVD houdt eigen verantwoordelijkheid in dat je je, als je naar Nederland komt, in het Engels, Duits of het Nederlands verstaanbaar moet maken, ook al ben je hier tijdelijk. Daarbij past niet dat de rijksoverheid brochures in allerlei andere talen uitbrengt.

De voorzitter:

Ik constateer dat de minister gelijk kan antwoorden. Ik heet hem trouwens van harte welkom.

Minister Blok:

Voorzitter. De motie-Van Klaveren op stuk nr. 182 gaat in op brochures in het Pools, Bulgaars en Roemeens. Op mijn terrein zijn die brochures er niet. De enige die ik ken, is een brochure van het ministerie van Sociale Zaken. Ik wil de heer Van Klaveren dus verzoeken om als hij over dit onderwerp wil discussiëren, dit te doen met de betreffende minister. Op mijn gebied is dit overbodig.

De heer Van Klaveren heeft een tweede motie ingediend, op stuk nr. 183, waarin de regering wordt verzocht om de tewerkstellingsvergunning voor Oost-Europeanen per 1 januari 2014 in stand te houden. Dit is niet mogelijk. Het vergt een wijziging van het Europees Verdrag, waarvoor unanimiteit nodig is. Dat is voor die tijd niet te realiseren. Het is overigens ook niet de wens van dit kabinet.

De heer De Vries vraagt mij nogmaals om een vervolg te geven aan de acties rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Ik heb ook het komend jaar het voornemen om in overleg te blijven met werkgevers, werknemers, uitzendorganisaties en de regio's om de voortgang te blijven meten. Met inachtneming van het feit dat allereerst de migrant zelf verantwoordelijk is — ik zeg dit ook tegen mevrouw Visser — en dat vervolgens de werkgever moet zorgen dat er geen overlast ontstaat door de huisvesting van arbeidsmigranten, wetend dat het risico op die overlast bestaat en dat die zich ook concreet voordoet en wetend dat er, helaas, zo nu en dan sprake is van huisjesmelkerij en andere onwenselijke situaties, blijf ik mijn coördinerende en aanjagende functie vervullen.

Voorzitter. Hiermee hoop ik de vragen van de Kamer beantwoord te hebben.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Dan zijn we aan het einde gekomen van dit VAO. Over de ingediende moties zullen we morgen stemmen. Ik schors de vergadering voor de dinerpauze.

De vergadering wordt van 18.42 uur tot 19.31 uur geschorst.