Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 38, item 6

6 Stemmingen Europese Top

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de agenda van de Europese Top van 19-20 december,

te weten:

 • -de motie-Omtzigt over niet instemmen met bindende lidstaatcontracten (21501-20, nr. 823);

 • -de motie-Omtzigt over voldoen van verdragen en procedures van de EU aan het EVRM (21501-20, nr. 824);

 • -de motie-Omtzigt over concrete afspraken ten aanzien van belastingontwijking en -constructies via de EU (21501-20, nr. 825);

 • -de motie-Klaver over niet instemmen met de invoering van contractuele afspraken als deze niet zijn onderworpen aan instemming (21501-20, nr. 826);

 • -de motie-Klaver/Maij over sociale indicatoren als gelijkwaardige indicatoren (21501-20, nr. 827);

 • -de motie-Klaver/Segers over gezamenlijk formuleren van normen voor het gebruik van bewapende drones (21501-20, nr. 828);

 • -de motie-Van Bommel over advies van de Raad van State over contractuele afspraken (21501-20, nr. 829);

 • -de motie-Segers over niet instemmen met aanvullende contractuele afspraken op het niveau beleidsmaatregelen en economische hervormingen (21501-20, nr. 830);

 • -de motie-Madlener over niet akkoord gaan met lidstaatcontracten (21501-20, nr. 831);

 • -de motie-Madlener/Wilders over het toekomstige recht van Turken om zonder visum naar de EU te reizen (21501-20, nr. 832);

 • -de motie-Tony van Dijck/Madlener over afzien van een bankenunie en het daaraan verbonden resolutiemechanisme (21501-20, nr. 833).

( 18 december 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik wil een punt van orde maken en een stemverklaring vooraf afleggen.

Het punt van orde gaat over de motie van GroenLinks, die zou worden aangepast. Dat is in het debat meegedeeld, maar ik heb geen gewijzigde motie gezien. Aangezien collega Klaver aangaf dat een gewijzigde motie onderweg was, wil ik weten over welke tekst wij stemmen. Wij kunnen namelijk wel voor de gewijzigde motie stemmen maar niet voor de oorspronkelijke motie.

De voorzitter:

Ik heb niet doorgekregen dat er een gewijzigde motie is. Die is nog niet gekomen. Mijnheer Klaver? De motie ging over de drones.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik wilde even kijken of die is ingestuurd. Ik zie dat dat klopt maar dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Ik wil de motie nu best aan de microfoon wijzigen.

De voorzitter:

Dat lijkt mij de beste methode.

De voorzitter:

De motie-Klaver/Segers (21501-20, nr. 828) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Raad voornemens is in het kader van het Europese defensiebeleid de ontwikkeling van Europese drones te bevorderen;

overwegende dat bewapende drones kunnen worden ingezet voor illegale targeted killings en andere schendingen van het volkenrechten en de mensenrechten;

verzoekt de regering, ervoor te ijveren dat in internationaal verband normen worden geformuleerd die ethische en juridische grenzen stellen aan het gebruik van bewapende drones,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 834, was nr. 828 (21501-20).

Dat is de wijziging zoals u die inderdaad hebt aangekondigd in het debat, waarvan akte. Het woord is aan de heer Omtzigt voor zijn stemverklaring.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de motie-Madlener/Wilders. Afgezien van het feit dat wij de inleidende mening niet in deze toon delen willen wij op een nader moment spreken over wel of niet visumvrij reizen voor de Turkse onderdanen. Dat is nu niet aan de orde, maar een stem tegen deze motie moet niet zo worden gelezen alsof wij voorstander zouden zijn van het laten vervallen van het visumvereiste voor Turkije.

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 823).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 824).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 825).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver (21501-20, nr. 826).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver/Maij (21501-20, nr. 827).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klaver/Segers (21501-20, nr. 834, was nr. 828).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (21501-20, nr. 829).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Segers (21501-20, nr. 830).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (21501-20, nr. 831).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener/Wilders (21501-20, nr. 832).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en Bontes voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Madlener (21501-20, nr. 833).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Arib