Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 38, item 11

11 Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Aan de orde is het VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector (AO d.d. 28/11).

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Er gaan ten minste twee bewindspersonen over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De minister voelde tijdens het debat over dat arbeidsmarktbeleid wel iets voor een meldpunt voor intimidatie. Zij wilde erop terugkomen in een brief, maar kennelijk is dat er niet van gekomen, terwijl intimidatie de zorg en de vrijheid om te melden schaadt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat intimidatie of een gevoel van intimidatie in de zorg funest is voor de open cultuur die nodig is voor kwalitatieve zorg;

spreekt uit dat intimidatie in de zorg niet getolereerd mag worden;

verzoekt de regering, medewerkers een mogelijkheid te bieden om op veilige wijze intimidatie melden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Gerven en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 185 (29282).

De heer Van Gerven (SP):

Er is veel discussie over de cijfers in de arbeidsmarkteffectrapportage. In dit verband heeft de SP al gesproken van witwasrapporten.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er meerdere rapporten gepubliceerd zijn over de arbeidsmarktgevolgen voor personeel in de zorg en dat er verschillende cijfers zijn berekend voor het aantal verwachte ontslagen in de zorg;

constaterende dat er veel onenigheid bestaat bij sociale partners over de gerapporteerde gevolgen;

verzoekt de regering, de vervolgonderzoeken over de arbeidsmarkt onafhankelijk te laten uitvoeren en te publiceren zonder (inhoudelijke) tussenkomst van het ministerie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Gerven en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 186 (29282).

De voorzitter:

Ik constateer dat geen van de leden nog het woord wenst te voeren over dit onderwerp.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Minister Schippers:

Voorzitter. In het algemeen overleg zei mevrouw Leijten dat zij signalen had ontvangen dat werknemers onder druk worden gezet. Hoezeer wij soms van mening verschillen: dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ik heb toen aangegeven dat mensen veilig bij de Inspectie SZW kunnen melden. Daarop volgde de vraag of ik er toch niet nog een keertje naar zou kunnen kijken, omdat er verwarring over zou bestaan en omdat vaak niet bekend is waar je kunt melden. Ik heb daarop gereageerd met de toezegging dat ik het uit zal laten zoeken en de Kamer een brief zal sturen. Twee of drie weken geleden vond dit algemeen overleg over het arbeidsmarktbeleid plaats en sindsdien heb ik iets van 70 stukken naar de Kamer gestuurd. Mijn ambtenaren moeten natuurlijk ook slapen en daarom is het van die brief nog niet gekomen.

Ik hoor mevrouw Bruins Slot roepen dat slapen onzin is. Dat begrijp ik: slapen is inderdaad nergens goed voor.

Ik vind het echt een overbodige motie. Die mogelijkheid is er immers al. De motie op stuk nr. 185 is echt overbodig.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Het is weer gezellig vanavond.

De voorzitter:

Door u is het inderdaad ontzettend gezellig.

De heer Van Gerven (SP):

Het is hier altijd gezellig.

Kan de minister aangeven wanneer wij die brief mogen verwachten?

Minister Schippers:

Het hoeft echt niet lang te duren, maar iedereen gaat nu eerst even met kerstvakantie. Daarna hebben we nog even nodig, maar uiterlijk februari moet mogelijk zijn.

De heer Van Gerven (SP):

Februari. Dat is heel duidelijk. Ik houd de motie aan en wacht de brief van februari af.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (29282, nr. 185) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Minister Schippers:

Voorzitter. In het algemeen overleg hebben we ook gesproken over de rapporten die in de motie op stuk nr. 186 worden genoemd. Wat mij toen ook al tegen de borst stuitte, zijn woorden als "witwasrapporten". Daar gaat namelijk de suggestie van uit dat het ministerie niet integer is en cijfers manipuleert om een beeld te schetsen dat ons welgevallig zou zijn. Deze onderzoeken worden echter gewoon gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Er is verder een begeleidingscommissie bij betrokken waar mensen van het ministerie van VWS, het CPB en andere instellingen in zitten. Dat is een heel normale gang van zaken. Ik vind het echt heel bezwaarlijk dat steeds maar weer wordt gesuggereerd dat het allemaal een groot manipulatief gebeuren is. Het wordt gewoon gedaan door ambtenaren in een begeleidingscommissie die de zaken objectief proberen te schetsen.

Het onderzoek zelf is nota bene gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau! Als u zulke suggesties doet, moet u ze misschien ook eens onderbouwen. Het zijn altijd suggesties over "industrieën", "witwassen" enzovoort. Ik begin daar een beetje genoeg van te krijgen. Ik wil deze motie dan ook uitdrukkelijk, echt uitdrukkelijk ontraden!

De heer Van Gerven (SP):

We naderen het kerstreces en ik suggereer de minister om in die tijd het boek Foute farma van Ben Goldacre eens te lezen. De minister heeft het over objectief onderzoek en dan zou dit boek nog wel eens een eyeopener kunnen zijn, maar dit terzijde.

Maar nu terug naar het dictum van de motie. Het dictum luidt: verzoekt de regering, de vervolgonderzoeken over de arbeidsmarkt onafhankelijk te laten uitvoeren en te publiceren zonder inhoudelijke tussenkomst van het ministerie. Wat vindt de minister van dat dictum?

Minister Schippers:

Ze worden al onafhankelijk uitgevoerd.

De heer Van Gerven (SP):

Dan is de minister het eens met het dictum, namelijk dat het op die wijze moet gebeuren! Dat staat los van alles eromheen, want daar hebben we onze eigen beelden bij. Dat is duidelijk. Ik begrijp ook best dat de minister staat voor haar toko en voor haar ambtenaren, maar wij hebben bij de arbeidsmarkt en andere dossiers tussenrapportages gezien waarvan het uiteindelijke rapport er een stuk anders uitzag. Wij baseren ons ook niet op lucht zoals de minister suggereert.

Minister Schippers:

Ik verzet mij hier echt hevig tegen. Hier wordt gesuggereerd dat het ministerie manipuleert, niet integer is en de Kamer vals informeert. Als u dat vindt, moet u dat gewoon zeggen. Die voorzet … Sorry, maar in al mijn verontwaardiging kan ik even niet op het goede Nederlandse woord komen. Ik bedoel: bijvoeglijke naamwoorden. Van al die bijvoeglijke naamwoorden heb ik zo schoon genoeg! Het onderzoek wordt onafhankelijk gedaan. In de begeleidingscommissie zitten mensen van het CPB en het CPB is ook niet een bureau waarvan je zegt "goh, verdachte club". Er zit inderdaad ook een VWS-ambtenaar in de begeleidingscommissie. Het ene of het andere concept van een onderzoek kan natuurlijk weleens wijzigen. Anders hoef je namelijk geen verschillende concepten te hebben. Dat is het idee van concepten. Het stoort mij dat telkens suggesties worden gedaan. U hebt nooit enige aandrang om die te onderbouwen. Ik loop altijd aan de leiband van werkelijk iedere industrie in Nederland. Ik vind het allemaal best, maar het zou aardig zijn als u een keer denkt: ik kan wel van alles roepen, maar misschien is het aardig als het een keer wordt onderbouwd. Ik verzet me er hevig tegen en ontraad de motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

De stemming over de ingediende motie vindt morgen plaats.