Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 38, item 18

18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Vierendertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 17 december 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33503, 33748, 33777, 33773, 33664, 33493, 33322, 33750-J, 33750-H, 33750-F, 33750-C, 33750-B, 33750-A, 33750-XVIII, 33750-XVI, 33750-XIII, 33750-XII, 33750-IX, 33750-VIII, 33750-V, 33750-IV, 33750-III, 33750-IIB, 33750-IIA, 33750-I, 33581, 33440 (R1990), 33755, 33754, 33753, 33752, 33351, 33819 en 33750-XVII heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Harbers c.s. over de vormgeving van het Single Resolution Mechanism (SRM) - 21501-07-1108

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka over behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van het tweede deel van tranche van het derde kwartaal van 2013 aan Griekenland - 21501-07-1109

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 19 en 20 december 2013 - 21501-20-821

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM(2013)798 "Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende zeevarenden, tot wijziging van de Richtlijnen 2008/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG" - 22112-1751

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de petitie van het burgerinitiatief Treinen Met Toiletten (TMT) 'Vlug toiletten in de trein' - 23645-557

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Macrobedrag 2014 ten behoeve van het macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg - 25424-237

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarplannen 2014 van UWV en SVB - 26448-507

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbrief eindevaluatie geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan - 27925-488

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over huursomontwikkeling per inkomensgroep - 27926-211

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op twee rapporten met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-169

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Getroffen maatregelen m.b.t. de uitbraak van vogelgriep in Scheemda Groningen - 28807-163

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale benchmark rijschoolsysteem - 29398-388

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cijfers ernstig verkeersgewonden 2012 - 29398-389

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming - 29446-86

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 06 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over woningcorporatie IJsseldal Wonen inzake de Wet normering Topinkomens - 29453-343

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Investeren in palliatieve zorg - 29509-46

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de eindevaluatie Nederlandse inzet in de antipiraterijoperaties Atalanta en Ocean Shield van september 2011 tot en met december 2012 - 29521-221

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Arbeidsmarktpositie ouderen - 29544-497

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven SWAB en Amstelveen over inzet Buitenveldertbaan - 29665-192

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 - 30111-66

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de bijeenkomst over vruchtbaarheidstechnieken op 3 oktober 2013 - 30486-7

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Doorstroom mbo-hbo- 31288-359

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang ontwikkeling van de luchthaven Lelystad - 31936-166

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vraag van het lid Van Tongeren over bijdragen aan lokale luchthavens - 31936-167

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht dat het Radboud-ziekenhuis geen nieuwe Achmea patiënten meer behandelt omdat Achmea te weinig zorg inkoopt - 32620-98

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de bijeenkomst arbeid en zorg op 18 november 2013 - 32855-15

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op ex-ante beleidsevaluatie toekomstig mestbeleid - 33037-80

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen uit AO Studentenhuisvesting 18 september 2013 - 33104-6

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 - 33173-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage van de Stichting van de Arbeid over de tweede voortgangsrapportage inzake uitvoering van het sociaal akkoord - 33566-66

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding advies Onderwijsraad "Meer kansen voor kwetsbare jongeren" - 33750-VIII-76

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Nationaal Actieplan Mensenrechten - 33826-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Afschrift van de brief aan het Martini Ziekenhuis over de overheveling geriatrische revalidatiezorg - 2013Z24350

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan het Martini Ziekenhuis over de overheveling geriatrische revalidatiezorg - 2013Z24350

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief inzake behoud en onderhoud van de monument van de gesneuvelde Limburgse Jagers voor Weert - 2013Z24357

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 december 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief inzake behoud en onderhoud van de monument van de gesneuvelde Limburgse Jagers voor Weert - 2013Z24357

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 december 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief over het niet meer vergoeden van dyslexiezorg via remedial teacher met Master Special Educational Needs (M SEN) per 2014 - 2013Z24366

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief over het niet meer vergoeden van dyslexiezorg via remedial teacher met Master Special Educational Needs (M SEN) per 2014 - 2013Z24366

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer betreffende Motie-Kox c.s. over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp - 2013Z24830

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 december 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).