Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 38, item 13

13 Financieel besluit handelsregister 2014

Aan de orde is het VSO Financieel besluit handelsregister 2014.

De voorzitter:

Ik heet de heer Verhoeven van harte welkom en geef hem direct het woord.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Mijn excuses aan u en aan de collega's die op mij moesten wachten omdat ik wat verlaat binnenkwam. Ik zal snel mijn twee moties voorlezen naar aanleiding van een voortgezet schriftelijk overleg over de startersboete, waarover wij al eerder hebben gedebatteerd. De VVD en PvdA willen die startersboete invoeren voor alle bedrijven, stichtingen en verenigingen van eigenaren die zich willen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik heb twee moties om ervoor te zorgen dat dit voorstel misschien op een andere of betere manier kan worden ingevoerd.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet naar aanleiding van de motie-Öztürk voornemens is om iedereen die zich voor het eerst inschrijft in de Kamer van Koophandel (KvK) een inschrijfvergoeding op te leggen;

overwegende dat de opbrengst van deze vergoeding in de motie expliciet bedoeld is om kosten voor de KvK te dekken die gemaakt worden voor "het voeren van een-op-eengesprekken met startende ondernemers, zodat schijnzelfstandigheid kan worden aangepakt en ondoordacht ondernemerschap kan worden voorkomen";

overwegende dat de inschrijfvergoeding niet enkel gaat gelden voor startende bedrijven, maar ook voor verenigingen van eigenaren, terwijl de in de motie genoemde kosten voor een-op-eengesprekken niet op hen van toepassing zijn;

verzoekt de regering in het voorgenomen Financieel besluit handelsregister 2014 de verenigingen van eigenaren uit te zonderen van de inschrijfvergoeding,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Verhoeven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (33553).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland op de doing business ranking van de Wereldbank het laatste jaar 50 plekken is gestegen op de indicator "starting business";

overwegende dat deze stijging gunstig wordt beïnvloed door lage kosten voor het starten van een bedrijf;

overwegende dat het kabinet de kosten voor het starten van een bedrijf wil verhogen door de invoering van een zogenaamde startersboete en dat dit negatieve effecten zal hebben op het ondernemingsklimaat van Nederland;

verzoekt de regering, deze startersboete niet in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Verhoeven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (33553).

De heer Verhoeven (D66):

Ik zie het enthousiasme bij de collega's. Dit is de allerlaatste kans om in dit huis de startersboete voor alle nieuwe bedrijven in dit land te stoppen. D66 heeft daaraan als nieuwe ondernemerspartij alles gedaan. Ik hoop dat de collega's dit moment pakken om alsnog tot inkeer te komen en ruimte te bieden aan alle ondernemers die willen starten met een nieuw bedrijf.

Minister Kamp:

Voorzitter. De heer Verhoeven spreekt over de inschrijfvergoeding die eenmalig moet worden betaald als je je laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De inschrijfvergoeding hoef je niet ieder jaar te betalen. Je betaalt die eenmalig. Het is bovendien een inschrijfvergoeding die je alleen betaalt als je je nieuw laat inschrijven. Alle bedrijven die al ingeschreven zijn, hoeven niets te betalen. Degene die zich laat inschrijven, betaalt de werkelijk gemaakte kosten. Daarvoor hebben wij een berekening gemaakt en die ligt ten grondslag aan het bedrag dat ik bij ministeriële regeling zal vaststellen. Zoals ik al zei, is het bedrag een vergoeding voor de gemaakte kosten. Wat wij hier doen, hebben wij al eerder gedaan voor het verkrijgen van een paspoort. Als je een paspoort krijgt, betaal je de kosten die daarvoor worden gemaakt. Het voorstel past dus helemaal binnen de systematiek. Het is aan de orde geweest tijdens de behandeling van de wet en door de wetgever vastgesteld. De Kamer heeft een motie aangenomen. Aan die motie wordt nu uitvoering gegeven. Dat betekent dat het mogelijk wordt gemaakt om bij Algemene Maatregel van Bestuur deze inschrijfvergoeding te heffen. Ik zal via een ministeriële regeling het bedrag vaststellen.

In de motie op stuk nr. 16 bepleit de heer Vehoeven om de verenigingen van eigenaren uit te zonderen van de inschrijfvergoeding. Hij kan het wel. Als hij maar flink oefent, went hij vanzelf aan de juiste benaming. In het dictum van deze motie staat dat de verenigingen van eigenaren moeten worden uitgezonderd van de inschrijfvergoeding. Ook voor de inschrijving van de verenigingen van eigenaren worden kosten gemaakt. Het is logisch om daarvoor dan ook een vergoeding te vragen. Om die reden ontraad ik deze motie.

Ik kom op de motie op stuk nr. 17.

De heer Verhoeven (D66):

Ik betreur het misverstand dat ik onbedoeld heb veroorzaakt. Hier staat dat het een inschrijfvergoeding is. Ik zal deze motie wijzigen. Ik zal ook hier het woord "startersboete" toevoegen.

De voorzitter:

Dus de motie wordt gewijzigd.

Minister Kamp:

Ik merk dat de woordvoerder nog wat worstelt met de materie, maar dat is helemaal geen probleem. Ik wacht af hoe de motie eventueel wordt gewijzigd. Als daarbij een woord wordt ingevoegd dat niet correct is, namelijk een ander woord dan "inschrijfvergoeding", dan stimuleert mij dat extra om die gewijzigde motie te ontraden.

In de motie op stuk nr. 17 wordt verzocht om deze regeling, die ik mogelijk maak bij Algemene Maatregel van Bestuur, niet in te voeren. Deze motie ontraad ik ook. Hier wordt gebruik gemaakt van een bepaling in de wet en uitvoering gegeven aan een motie die door de Kamer is aangenomen. Een motie die daar haaks op staat, kan ik alleen maar ontraden. Dat doe ik graag bij dezen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van dit VSO. Over de ingediende moties zullen wij morgen stemmen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.