Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 65, item 16

16 Stemmingen Vestia

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Vestia,

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt/Karabulut over uitbreiding van het Besluit beheer sociale huursector (29453, nr. 234);

  • - de motie-Ulenbelt/Karabulut over verhalen van de schade (29453, nr. 235);

  • - de motie-Van Bochove over een parlementaire enquête (29453, nr. 236);

  • - de motie-Monasch over informatievoorziening aan de Kamer (29453, nr. 237);

  • - de motie-Monasch over direct onder toezicht stellen van corporaties (29453, nr. 238);

  • - de motie-Lucassen over openheid over beloningen bij woningcorporaties (29453, nr. 239);

  • - de motie-Lucassen over de rol van banken en financiële instellingen (29453, nr. 240).

(Zie vergadering van 15 maart 2012.)

De voorzitter:

De motie-Ulenbelt/Karabulut (29453, nr. 235) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de in problemen geraakte corporatie Vestia sprake is geweest van een falend beleid van de bestuurder en toezicht door de toezichthouders,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting de geleden schade gaat verhalen op een eventueel afgesloten bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering en indien deze niet tot uitbetalen hoeft over te gaan of niet voor het volledige bedrag zal uitbetalen, erop toe te zien dat het restant van de schade via een civiele procedure bij de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders zal worden verhaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 241 (29453).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (29453, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ulenbelt/Karabulut (29453, nr. 241).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de PVV en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bochove (29453, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch (29453, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch (29453, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen (29453, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen (29453, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.