Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 65, item 13

13 Stemmingen Spoor in beweging

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt "Spoor in beweging" (32666),

en over:

  • - de motie-Slob/Monasch over verdere professionalisering van de reizigersinspraak (32666, nr. 11);

  • - de motie-Van Gent/Slob over een kernprestatie-indicator voor ProRail en NS (32666, nr. 12);

  • - de motie-Monasch over een onderzoek naar de beoordeling het ministerie van I en M en ProRail (32666, nr. 13);

  • - de motie-De Jong over geen variabele beloning bij boetes (32666, nr. 14);

  • - de motie-De Jong over het salaris van de directie en de commissarissen (32666, nr. 15).

(Zie vergadering van 13 maart 2012.)

De voorzitter:

De motie-Monasch (32666, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de realisatie van spoorprojecten omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangewezen zijn op de informatie van het ministerie van I en M, dat daarbij als hoofdverantwoordelijke samenwerkt met ProRail,

constaterende dat er regelmatig klachten zijn over de manier waarop I en M en ProRail omwonenden van spoorprojecten van informatie voorzien en behandelen, onder meer gedurende voorlichtings- en inspraakavonden;

verzoekt de regering om een extern onderzoek in te stellen naar de beoordeling van I en M en ProRail met betrekking tot de informatie en inspraak richting betrokkenen op onder meer de volgende punten:

  • - de kwaliteit van de informatievoorziening;

  • - de openheid richting betrokkenen;

  • - de mate waarin aangedragen alternatieven serieus worden betrokken bij de realisatie van projecten;

  • - de kwaliteit van de inspraakavonden;

  • - overige zaken die voor dit onderzoek van belang zijn;

verzoekt de regering tevens om dit onderzoek te baseren op een representatief aantal projecten in recente jaren en daarover eind 2012 de conclusies aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (32666).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De motie-De Jong (32666, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het salaris inclusief alle beloningen van de directie van NS en ProRail niet meer mag bedragen dan de balkenendenorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (32666).

Op verzoek van de heer De Jong stel ik voor, zijn gewijzigde motie (32666, nr. 17) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob/Monasch (32666, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Slob (32666, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Monasch (32666, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong (32666, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.