Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (Pb EU L 285) (Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten) - 32367

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 15 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Uitstel schriftelijk overleg n.a.v. voortgangsrapportage uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen - 20454-99

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie EZ inzake de geannoteerde agenda over de informele VTE-Raad (Telecom) van 18-21 april - 21501-33-272

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Update onderhandelingen ontwerprichtlijn zwangerschapsverlof - 22112-1004

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn inzake het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures - 22112-1005

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake een vrouwenhandvest - 22112-1006

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Kabinetsreactie op het Wetgevings- en Werkprogramma 2010 - 22112-1007

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van aanpak van de penitentiaire inrichting (PI) Over-Amstel - 24587-385

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht voorgenomen Nederlandse deelname aan verkiezingswaarnemingsmissies in 2010 - 25223-6

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vergoeding behandeling transgenders - 27017-70

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Voortgangsrapportage Welzijn Paardenhouderij van de SRP 2009 - 28286-390

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging kabinetsstandpunt burgemeestersambt - 28684-274

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

High Tech Crime en Voorlichting - 28684-275

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op position paper NLingenieurs en aanbieding rapport Doelmatig Beheer Waterketen - 28966-22

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ziekenhuizen in Oost Groningen - 29247-124

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Sociaal economische vitaliteit en leefbaarheid en het ILG - 29717-16

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Cijferoverzichten KLPD over linksactivisme en -extremisme, rechtsactivisme en -extremisme en dierenrechtenactivisme en -extremisme - 29754-189

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief houdende intrekking van de wetsvoorstellen 30426 (Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en 30427 (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren) - 30426-16

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage uitspraken 2009 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 30481-5

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 26 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport Kwetsbaarheidsanalyse Spionage - 30821-11

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van Zaken Campussen - 31001-90

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op handboek NFI over forensisch post mortem onderzoek bij minderjarigen - 31015-47

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 - 31142-21

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie WWI inzake het Juridisch onderzoek verbrede leerplicht - 31143-83

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt inzake fusie NIVRA en NOvAA - 31270-22

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport commissie "toekomstbestendig ho-stelsel" - 31288-96

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Bindend studieadvies" van de Inspectie van het Onderwijs - 31288-97

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over het rapport Government Accountability Office over JSF-programma - 31300-17

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het door de Inspectie van het Onderwijs uitgebrachte onderzoeksrapport "Inspecteren is vooruitkijken - Inventarisatie van factoren die van invloed zijn op het uitvoeren van inspecties kinderopvang door GGD-en" - 31322-73

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan het Waarborgfonds Kinderopvang over Garantiecapaciteit en het onderzoeksrapport "Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang" - 31322-74

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rijksrechercherapport DSB-lek - 31371-334

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage programma SPEER - 31460-12

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de rapporten die de IGZ heeft opgesteld naar aanleiding van inspectiebezoeken aan drie locaties van zorgaanbieder HWW Zorg in Den Haag (Zorghuis Willem Drees, verpleeghuis Houtwijk en woonzorgcentrum Op de Laan) - 31765-10

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Variabele beloning 2009 bestuurslid ABN Amro Holding N.V. - 31789-38

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging in het kader van wetsvoorstel Versterking Besturing - 31821-79

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rapporten Inspectie Jeugdzorg over toetsende taak Raad voor de Kinderbescherming en risicomanagement bij bureaus jeugdzorg - 31839-58

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het gewijzigd amendement van de heer Remkes c.s. op de Rijkswet politie - 32019-(R1886)-11

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag - Nederlandse inzet - 32123-V-81

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van Bommel (32123-V, nr. 52) inzake bepaalde soorten munitie - 32123-V-82

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Nuclear Security Summit - 32123-V-83

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie Justitie inzake resultaatgerelateerde beloning advocatuur - 32123-VI-93

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Stand van zaken DEMO-instellingen - 32123-VI-94

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "De grote uittocht" (toekomstverkenning van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid) - 32124-10

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen tijdens plenair debat Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 - 32125-15

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen inzake diverse rijkswetten in het kader van de staatkundige hervormingen - 32213-(R1903)-41

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 13 april 2010 - 32333-39

 • Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Afschrift van het antwoord aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren te Den Haag - 2010Z03774

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 25 februari 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie m.b.t. opheffing voltijd 2e graad lerarenopleiding NaSK Nijmegen - 2010Z03883

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief van de heer V. van Movares BV inzake het concept "De Duurzame Weg" (DDW) - 2010Z03900

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 2 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Eigen bijdrage PGB op grond van de AWBZ - 2010Z03922

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitnodiging NPV Toetsingsconferentie 2010 - 2010Z04016

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 4 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van 1 februari 2010 van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid - 2010Z04162

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om een reactie op de brief van pleegoudervoogd over regelgeving omtrent pleegoudervoogdij - 2010Z04175

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 8 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitstelbrief n.a.v. verzoek om afschrift brief m.b.t. investeringen technisch-wetenschappelijke sector - 2010Z04376

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de brief aan de familie S.M. te E. d.d. 7 januari 2010 inzake wachtlijsten voor operaties bij HME/MO patiënten - 2010Z04441

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een klacht over open dag Gilze-Rijen - 2010Z04604

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 12 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie over toestemming voor een openbaar gesprek met DNB en AFM - 2010Z04939

 • minister van Financiën, Jager de J.C. - 18 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie Bond KBO n.a.v. brief staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiering LCG WMS - 2010Z05247

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 23 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Situatie bij Woningbouwvereniging Beter Wonen (Wieringen) - 2010Z05755

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 31 maart 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op brief van mevr. Van W. m.b.t. eerstegraads bevoegd willen worden in het vak geschiedenis - 2010Z05994

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek om toestemming deelname door mevrouw Hilhorst en de heren Meyer, Petersen, Metz en Van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving aan de hoorzitting inzake het IPCC - 2010Z06022

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 6 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van een burgerbrief inzake de uitgaven voor specifieke zorgkosten - 2010Z06146

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming gesprek inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2008-2009 en het onderzoek schoolprestaties VO - 2010Z06198

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 7 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming deelname AFM aan rondetafelgesprek Bgfo - 2010Z06204

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Burgerbrief over trage procedures bij jeugdzorg en thuiszitten - 2010Z06329

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 8 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op uw verzoek commissie om een brief aan het Nederlands Loodswezen (Invoeringswet BES, 31957) - 2010Z06387

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 9 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven