Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel (32242), en over:

- de motie-Van Gent over afspraken met het IPO en provinciale besturen (32242, nr. 9);

- de motie-Van Raak over aanhouden van de herindeling (32242, nr. 10);

- de motie-Heijnen c.s. over een evaluatie in 2013 (32242, nr. 11);

- de motie-Heijnen c.s. over een visie op de bestuurlijke inrichting van de provincie (32242, nr. 12).

(Zie vergadering van 15 april 2010.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Raak op stuk nr. 10 vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst over deze motie worden gestemd alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Van Raak (32242, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 7, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 7 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (32242, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (32242, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (32242, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven