Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over de SER-scan van de jaarverslagen van bedrijfslichamen 2008 en de SER-monitor financiële relaties 2008 en 2009 (32123 XV, nr. 54), te weten:

- de motie-Weekers/Aptroot over jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen die niet aan de eisen voldoen (32123 XV, nr. 56);

- de motie-Weekers/Aptroot over opheffen van de product- en bedrijfschappen (32123 XV, nr. 57).

(Zie vergadering van 13 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Weekers wordt eerst gestemd over de motie op stuk nr. 57 alvorens wordt gestemd over de motie op stuk nr. 56.

In stemming komt de motie-Weekers/Aptroot (32123-XV, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weekers/Aptroot (32123-XV, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven