Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik (32246), en over:

- de motie-Van Raak over aanhouden van de herindeling (32246, nr. 7).

(Zie vergadering van 15 april 2010.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Raak op stuk nr. 7 vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst over deze motie worden gestemd alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

In stemming komt de motie-Van Raak (32246, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven