Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming) (32194), en over:

- de motie-Heerts c.s. over onderzoek naar het afromen van wederrechtelijk verkregen vermogen (32194, nr. 10);

- de motie-Heerts c.s. over voorstellen voor conservatoir beslag op betaalde borgsommen (32194, nr. 11);

- de motie-Heerts c.s. over onderzoek naar het instrument verkennend onderzoek (32194, nr. 12);

- de motie-De Roon over conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers van misdrijven (32194, nr. 13).

(Zie vergadering van 15 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Heerts stel ik voor, zijn motie (32194, nr. 11) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-De Roon (32194, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om uiterlijk 18 juni 2010 een brief aan de Kamer te zenden, waarin de mogelijkheden en belemmeringen worden geschetst om conservatoire beslaglegging ten dienste van slachtoffers van misdrijven uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (32194).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Van Haersma Buma/Teeven (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Haersma Buma/Teeven (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heerts c.s. (32194, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heerts c.s. (32194, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Roon (32194, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven