Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de initiatiefnemers stel ik voor om de stemmingen over het voorstel van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet (31537) van de stemmingslijst van heden af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het debat over het bericht "Miljarden door riool" van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de vaste commissie voor Jeugd en Gezin stel ik voor om het wetsvoorstel 31977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) van de agenda af te voeren.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Voortgangsrapportage Afghanistan en dat nog deze week te houden, inclusief stemmingen, met als eerste spreker het lid Peters.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Toezicht en handhaving van kwaliteit kinderopvang. Dit AO heeft op 15 april plaatsgevonden. De eerste spreker is mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Arbeidsmarktbeleid. Dit AO heeft op 15 april plaatsgevonden. De eerste spreker is het lid Leijten.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Snijder-Hazelhoff.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Voorzitter. We hebben zojuist al even kort stilgestaan bij Natura 2000. Dat onderwerp heeft de media de afgelopen week beheerst, met een groot artikel in Trouw, uitspraken van de minister van Landbouw en antwoorden op schriftelijke vragen. Dat geeft de VVD-fractie aanleiding om een debat aan te vragen, mede namens de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Het mag duidelijk zijn om welke reden de VVD-fractie dit debat aanvraagt. Om die reden steun ik het debat niet, maar in het algemeen durf ik altijd de strijd aan met de VVD-fractie en de kornuiten van de CDA-fractie om te vechten voor de natuur, dus om die reden wel steun voor het debat.

De heer Polderman (SP):

Voorzitter. Zeker steun voor het debat, ook na de vragenronde van daarnet, maar de vraag is wanneer u dat gaat inplannen. Ik denk dat het niet onverstandig is om de verkiezingen af te wachten en dan het debat te voeren, maar als het voor die tijd is, hebt u ook mijn steun.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Ik wil wel graag een debat, want dat kan mij niet vaak genoeg, maar niet in deze zaal, dus als een AO.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Wij steunen het verzoek om een debat niet, want de bedoeling van dat debat is om de natuurbescherming af te zwakken.

De voorzitter:

Mevrouw Snijder, u moet even tegen mij zeggen wie uw verzoek steunen. Dan kunnen wij zien of u al een meerderheid hebt bij aanvraag.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Ons verzoek heeft de steun van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV. Laat ik helder zijn: wij willen dit debat voor de verkiezingen houden.

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat u ook de steun hebt van de SP. Ik zal mijn uiterste best doen, maar ik kan geen uren maken.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Ik hoop toch dat u kunt aangeven of het lukt, want anders moeten wij voor een andere oplossing kiezen. Dit debat moet echt plaatsvinden en wij willen, hoe dan ook, voor de verkiezingen met de minister van LNV over dit onderwerp spreken.

De voorzitter:

Er zijn diverse debatten afgevoerd van de agenda, maar een aantal staat er nog op. Ik ga gewoon kijken wat ik kan doen. U kunt overigens in het langetermijnschema zelf zien wat er nog op de agenda staat. Dat is geen geheime, slechts bij mij aanwezige informatie. Die informatie is voor u allen beschikbaar.

Het woord is aan de heer Dibi.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag voor aankomende donderdag 12.00 uur – dan vindt het VAO Uitvoering Nota Ruimte plaats – een brief ontvangen van minister Verburg en minister Huizinga-Heringa over het bericht van gisteren in de Volkskrant dat boeren het verbod op megastallen proberen te omzeilen.

De voorzitter:

U wilt een brief ontvangen van de minister van LNV en van de minister van VROM. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Morgen overlegt de Kamer over de aanstaande walvisconferentie. Er staan nog schriftelijke vragen uit die wij hebben gesteld aan de minister van LNV en de minister van Buitenlandse Zaken. Ik wil via u verzoeken of die antwoorden morgen voor 12.00 uur binnen kunnen zijn. Ik wil u ook vast vragen om rekening te houden met een VAO over dat onderwerp.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Ik zal het VAO onder voorbehoud toevoegen aan de lijst.

Mevrouw Ouwehand heeft nog een verzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Mijn tweede verzoek betreft het schriftelijke overleg dat wij hebben gevoerd over de verdeling van de FES-enveloppe van 500 mln. Ik wil het verslag van dat overleg graag op de agenda van deze week geplaatst zien.

De voorzitter:

Wij zullen het toevoegen aan de agenda van deze week.

Het woord is aan de heer Jansen.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. De SP-fractie verzoekt u mede namens de fractie van het CDA om een debat in te plannen over veiligheid en agressie in het openbaar vervoer. Dat debat willen wij graag nog voor de verkiezingen houden, zeg ik er zekerheidshalve bij.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. Soms krijg ik wat agressieve neigingen van alle spoeddebatten die maar aangevraagd worden en die toch voorlopig niet als spoeddebat kunnen worden afgehandeld.

De voorzitter:

Dit betreft een gewoon debat.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Ja, maar wat ik zeg geldt ook voor een gewoon debat, want voordat je het weet, wordt een gewoon debat weer een spoeddebat, omdat het houden van een gewoon debat niet lukt.

Het is misschien goed om eerst een brief te vragen aan de minister, waarin nadrukkelijk aangegeven wordt hoe dit precies is ontstaan. Er is extra geld aan besteed en dat heeft dus niet gewerkt. We moeten een debat kunnen voeren op basis van feiten, en niet alleen maar op basis van een krantenbericht. Ik hoop dat we dat toch eens gaan afleren.

De heer De Mos (PVV):

Voorzitter. Wij steunen het verzoek.

De voorzitter:

Mijnheer Jansen, even een snelle telling.

De heer Jansen (SP):

Het lijkt mij een meerderheid, voorzitter.

De voorzitter:

Er zijn 75 leden die uw verzoek steunen. Dat is nog net geen meerderheid. U hebt nog de steun van één lid nodig. Kijk, daar komt mevrouw Van Gent.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil het verzoek van de heer Cramer steunen om eerst een brief te krijgen met daarin alle informatie. Ik zou er wel prijs op stellen als wij die brief vlak na het meireces krijgen, zodat we dan kunnen bezien wat we er verder mee doen.

De voorzitter:

Het zijn nog steeds 75 leden. 75, ik zou haast zeggen: eenmaal, andermaal, maar dat doen wij hier niet. Er komt dus nog geen debat, mijnheer Jansen, maar u krijgt wel een brief. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Zijlstra.

De heer Zijlstra (VVD):

Voorzitter. Ik wil u verzoeken om van de plenaire agenda af te halen – dat zal de heer Cramer ook deugd doen – het spoeddebat met de minister van Economische Zaken over haar artikel in de Volkskrant over het klimaat- en energiebeleid. Wij hebben besloten, dat in een AO te bespreken.

De voorzitter:

Als daar geen bezwaar tegen bestaat, voeren wij dat debat af van de lijst.

Het woord is aan de heer Teeven.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Wij hebben afgelopen zondagavond op de verkeerde manier mogen genieten van een uitzending van Peter R. de Vries over Koos H. De VVD-fractie zou graag met de ministers van Justitie en van BZK een spoeddebat voeren over de gevolgen die hieraan moeten worden verbonden.

Mevrouw Arib (PvdA):

De PvdA-fractie steunt dit verzoek.

De heer De Roon (PVV):

De fractie van de Partij voor de Vrijheid wil ook graag meer opheldering over deze zaak, dus steunt zij dit verzoek.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Ik heb het eerste deel van het verzoek van de heer Teeven niet gehoord. Het lijkt mij echter verstandig dat wij eerst een schriftelijke reactie ontvangen van de minister.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Bij dat laatste sluit ik mij aan. Met name over de vragen die in dat programma zijn opgeworpen over het al dan niet onderzoeken van het verleden, zou ik eerst een brief willen hebben. Als wij die hebben, vind ik het verzoek van de heer Teeven heel reëel.

De voorzitter:

Mijnheer Teeven, het voorstel is om eerst een brief te vragen. U hebt echter voldoende steun voor een spoeddebat.

De heer Teeven (VVD):

Ik denk dat dit spoeddebat wat verder in de tijd zal worden gepland. Dat gaat niet op heel korte termijn lukken, ben ik bang. Dat geeft het kabinet alle tijd om een brief te sturen aan de Kamer. Ik handhaaf wel mijn verzoek om een spoeddebat.

De voorzitter:

Het wordt toegevoegd aan de lijst. Het stenogram wordt doorgezonden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Atsma.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. Misschien kan dit ook helpen: mede namens de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PVV en D66 verzoek ik om het debat over de Telecomwet dat gepland staat voor morgenochtend, uit te stellen.

De voorzitter:

Op die korte termijn helpt dat nooit. Het is namelijk maar zeer de vraag of ik dan nog een ander debat kan inplannen, gelet op de beschikbaarheid van bewindslieden. Ik ga mijn best doen. Dank voor de mededeling. Ik zal dit punt afvoeren van de lijst.

Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van de regeling van werkzaamheden en kunnen wij gaan stemmen.

Naar boven