Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over de informele Sportraad van 20 en 21 april 2010 (2010D18779), te weten:

- de motie-Leijten over het tegengaan van structurele uitbreiding van de Europese sportgelden (21501-27, nr. 10).

(Zie vergadering van 15 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven