Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 54, pagina 3949

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de aanbesteding van het project GOUD (nieuwe overheidsdesktop), te weten:

- de motie-Aptroot over heroverweging van de gekozen aanpak en de aanbestedingsprocedure (26643, nr. 114);

- de motie-Vos over meer eisen ten aanzien van open standaarden oplossingen (26643, nr. 115);

- de gewijzigde motie-Gerkens/Brinkman over het beperken van de aanbesteding GOUD tot het ministerie van Financiën (26643, nr. 118);

- de gewijzigde motie-Brinkman c.s. over een stappenplan inzake de reorganisatie van de ICT binnen de rijksoverheid (26643, nr. 119).

(Zie vergadering van heden)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Gerkens stel ik voor, als eerste te stemmen over de gewijzigde motie op stuk nr. 118 alvorens te stemmen over de motie op stuk nr. 114.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Gerkens/Brinkman (26643, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (26643, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vos (26643, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Brinkman c.s. (26643, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.