Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 54, pagina 3945-3946

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Indonesië, te weten:

- de motie-Van Velzen over een bijdrage in het levensonderhoud van de overlevenden in Rawagede (26049, nr. 60);

- de motie-Van Velzen over aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij de jaarlijkse bijeenkomst van Indonesië-weigeraars (26049, nr. 61);

- de motie-Van Gennip/Blom over duurzaamheid als criterium in programma's en individuele subsidies (26049, nr. 62);

- de motie-Van Gennip over verdere invulling van het Comprehensive Partnership Agreement (26049, nr. 63).

(Zie vergadering van 13 februari 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van Gennip/Blom (26049, nr. 62) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Gennip, Blom, Van Baalen en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64 (26049).

De motie-Van Gennip (26049, nr. 63) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland bij monde van toenmalig minister Bot in 2005 de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 politiek en moreel heeft erkend;

overwegende dat er tussen Nederland en Indonesië sprake is van een speciale band door sterke verwevenheid, wederzijdse belangen en toekomstige kansen;

overwegende dat er in beide landen grote behoefte bestaat aan een verdere en diepere dialoog;

constaterende dat in 2005 de intentie is uitgesproken, de nieuwe relatie te bestendigen in een brede samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en Indonesië – Comprehensive Partnership Agreement – waarbij ingegaan wordt op buitenlandse politiek, stabiliteit en veiligheid, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, economische samenwerking en samenwerking op sociaal, cultureel en onderwijsgebied, maar dat de invulling van deze overeenkomst nog niet voltooid is;

verzoekt de regering, de verdere invulling van het Comprehensive Partnership Agreement met Indonesië met spoed ter hand te nemen, te versnellen en te ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Van Gennip, Van Baalen en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 65 (26049).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (26049, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (26049, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gennip c.s. (26049, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gennip c.s. (26049, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.