Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, te weten:

- de motie-Van Velzen over de wenselijkheid van de NAVO-kernwapentaak (31200 X, nr. 37).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 november 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven