Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet inzake Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een doeltreffender rechtsmiddel tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet beroep bij niet tijdig beslissen) (30435).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, inzake aangenomen motie van het lid Lambrechts over vertrouwelijke inzage rapporten situatie Republiek Congo (19637, nr. 1002);

 • een, inzake reactie op de motie-Çörüz/Van der Laan over het Facultatief Protocol van het VN-verdrag (30300-V, nr. 105);

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de agenda Raad van Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 665);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de deelneming aan een snelle reactiemacht van de NAVO (29521, nr. 22);

drie, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de HLWG bijeenkomst (21501-20, nr. 305);

 • een, ten geleide van aanbieding van twee fiches (22112, nr. 416);

 • een, ten geleide van rapport "Maatschappelijk transformatie langs wegen van geleidelijkheid" (23987, nr. 63);

negen, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van voortgangsrapportage Fraude en Financieel-economische Criminaliteit (17050, nr. 319);

 • een, ten geleide van inspectierapport doorlichting van penitentiaire inrichting Flevoland locatie Lelystad (24587, nr. 157);

 • een, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit nevenvestiging- en nevenzittingsplaatsen (25425, nr. 10);

 • een, over de omvang "straatterrorisme" (28684, nr. 68);

 • een, ten geleide van rapport "Uitvoering werkstraffen reclassering" (29270, nr. 9);

 • een, over de problematiek huizenveilingen en hypotheekfraude (30076, nr. 5);

 • een, inzake het rapport "Inzet, organisatie en kwaliteit van forensisch technisch onderzoek bij politie in Nederland" (30300-VI, nr. 108);

 • een, inzake reactie op rapport "Graffiti te lijf" (30300-VI, nr. 110);

 • een, over het rapport "Stimulerende zaken opgespoord" (30300-XVI, nr. 117);

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, over landgebonden asielbeleid inzake Irak (19637, nr. 1003);

 • een, over de rijksbijdrage gemeenten (30308, nr. 10);

drie, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over mogelijke corruptie onder ambtenaren bij politie en justitie (29876, nr. 11);

 • een, ten geleide van Jaarverslag AIVD over het jaar 2004 (29876, nr. 10);

 • een, over de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (30189, nr. 27);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs (27728 en 21860, nr. 88);

 • een, inzake de Beleidsagenda lerarenopleidingen (27923, nr. 22);

 • een, over het advies "Naar meer evidence based onderwijs" (30300-VIII, nr. 177);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over de ingediende motie van de leden Aptroot en Van As (29515, nr. 122);

 • een, ten geleide van ontwerptekst conceptbesluit van de Wet op het financieel toezicht (29708, nr. 27);

 • een, over het meest recente beeld voor het EMU-saldo 2005 (30300-IXB, nr. 20);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over het niet ontvangen van zorgtoeslag door 10.000 personen (29689, nr. 64);

een, van de minister van Defensie, inzake inzage rapporten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (27925, nr. 199);

vier, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over het actieprogramma "Sturen op efficiency en eenvoud" (25449, nr. 12);

 • een, inzake uitvoering motie-Hofstra c.s. (28244, nr. 111);

 • een, over de EPC (28325, nr. 27);

 • een, inzake beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (29453, nr. 32);

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over het Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet (22343, nr. 127);

 • een, inzake het Asbestverwijderingsbesluit (25834, nr. 37);

vier, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de probleemanalyse van de Zuiderzeelijn (29283 en 27658, nr. 40);

 • een, over nationaal zeehavenbeleid (2005-2010) en ruimtetekort in Mainport Rotterdam (29862 en 24691, nr. 4);

 • een, over de voortgang Memorandum of Understanding (MoU) (22589, nr. 259);

 • een, over het project Hart van Dieren (30300-A, nr. 53);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de dertien kustplaatsen (30195, nr. 5);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van verslag Telecommunicatie en Energie Raad voor Transport (21501-33, nr. 91);

 • een, ten geleide van verslag bezoek aan India (30300-XIII, nr. 61);

 • een, over de voortgang van het Antheus-project (30300-XIII, nr. 62);

tien, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets Westerschelde (26980 en 30244, nr. 22);

 • een, ten geleide van het "convenant tussen Rijk en provincie Zeeland" (26980, nr. 23);

 • een, over de kosten voor destructie in 2006 (27495, nr. 30);

 • een, over het gebruik van desinfectiematten op nationale vluchthavens (28807, nr. 94);

 • een, over de implementatie van het nieuwe GLB (29246, nr. 9);

 • een, over de stand van zaken van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (29717, nr. 2);

 • een, ten geleide van rapport "Brazilië: de nieuwe agrarische supermacht?" (30252, nr. 2);

 • een, over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen (30300-XIV, nr. 69);

 • een, over een schaderegeling voor de boomkwekers (30300-XIV, nr. 70);

 • een, inzake toezeggingen gedaan in het overleg over CITES (30300-XIV, nr. 71);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het vraagstuk rondom pension fund governance (28294, nr. 23);

 • een, over de problemen die kunnen ontstaan bij de premievrije voortzetting van arbeidsongeschikten (29760, nr. 69);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van jaarplannen 2006 van CWI, SVB, BKWI en IB (26448, nr. 237);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het onderzoek "Naleving van de wet arbeid vreemdelingen" (28442, nr. 12);

 • een, ten geleide van het rapport "Zicht op kansen?" (28870, nr. 150);

vijf, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van Bestuurlijk Verslag MOVB (262341, nr. 48);

 • een, over het wetsvoorstel "Wijziging van de Wet op de orgaandonatie" (28140, nr. 30);

 • een, over de inzet van de medische mobiele teams (29247, nr. 35);

 • een, over de stand van zaken gebruik foliumzuur rondom de conceptie (29323, nr. 21);

 • een, over de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag (29689, nr. 63);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de brief openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) (30131, nr. 67).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake notawisseling verdrag van een in Nederland verblijvende verdachte voor het Internationaal Strafrechtelijk Tribunaal Rwanda en een briefwisseling verdrag voor de beheersing van mond- en klauwzeer;

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, inzake advies over instelling voor de rechten van de mens (NIRM);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake gesprek Inspecteur-generaal van het onderwijs;

 • een, over de Planningbrief;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake kabinetsreactie op de brief van LSVB maximering collegegeld;

een, van de staatssecretaris van Financiën, Inzake de aanvraag zorgtoeslag ondernemers;

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake reactie op brief van de LME;

 • een, over het uitstel beantwoording schriftelijke vragen wapenexport;

een, van minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over autorisatie pesticiden;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake beantwoording e-mail Medisoft bv.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de minister van Justitie, inzake beantwoording brief van de heer Reuchlin.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

5. een brief van R. Janssen, over bescherming van Jehovah's getuigen bij bijeenkomsten.

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

Naar boven