Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de begroting van VROM, te weten :

- de motie-Hermans over het strafbaar stellen van het kraken van panden (30300 XI, nr. 46).

(Zie vergadering van 16 november 2005.)

De voorzitter:

De motie-Hermans (30300-XI, nr. 46) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kraken een ernstige aantasting van het eigendoms- en beschikkingsrecht vormt en voorbijgaat aan de publieke taak die de overheid heeft bij de bestrijding van onwenselijke langdurige leegstand;

verzoekt de regering, met inachtneming van haar volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid, voorstellen te doen waarmee de praktijk van het kraken zoveel mogelijk kan worden teruggedrongen en deze vóór 1 juni 2006 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 86 (30300-XI).

Ik constateer dat wij ook over deze gewijzigde motie direct kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hermans (30300-XI, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven