Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de affaire rond de Pakistaanse atoomgeleerde Khan, te weten :

- de motie-Karimi/Van Velzen over een parlementair onderzoek naar de affaire-Khan en -Slebos (30300 XIII, nr. 63);

- de motie-Karimi over strafrechtelijke vervolging van personen die medewerking verlenen aan de verspreiding van massavernietigingswapens (30300 XIII, nr. 64).

(Zie vergadering van 25 januari 2006.)

De voorzitter:

De motie-Karimi/Van Velzen (30300-XIII, nr. 63) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationale atoomspion Abdul Qader Khan erin is geslaagd geheime informatie over de verrijkingsprocedure van uranium uit Nederland te verspreiden naar Pakistan en andere landen;

constaterende dat hij en zijn zakenpartners, zoals de Nederlander Henk Slebos, gezorgd hebben voor verdere verspreiding van nucleaire informatie en technologie naar landen als Iran, Libië en Noord-Korea;

constaterende dat er in de affaire-Khan en -Slebos nog vele vragen onbeantwoord zijn, onder meer aangaande de rol van de inlichtingendiensten en Justitie in dezen;

constaterende dat niet uitgesloten kan worden dat de netwerken van Khan en Slebos nog steeds actief zijn;

van mening dat voorkomen moet worden dat Nederland in de toekomst nogmaals betrokken raakt in de proliferatie van nucleaire informatie en technologie;

spreekt als haar mening uit dat een parlementair onderzoek gewenst is naar de affaire-Khan en -Slebos, met als doel waarheidsvinding en het trekken van conclusies ten aanzien van betere wet- en regelgeving, controle en toezicht, teneinde de verdere proliferatie van massavernietigingswapens vanuit Nederland, in welke vorm dan ook, te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68 (30300-XIII).

De motie-Karimi (3000-XIIII, nr. 64) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationale atoomspion Abdul Qader Khan erin is geslaagd geheime informatie over de verrijkingsprocedure van uranium uit Nederland te verspreiden naar Pakistan en andere landen;

constaterende dat een van Khans belangrijkste toeleveranciers, de Nederlander Henk Slebos, naar eigen zeggen drie decennia lang benodigdheden voor nucleaire technologie aan hem en anderen heeft geleverd;

van mening dat er geen adequate wetgeving is voor het strafrechtelijk vervolgen van personen die medewerking verlenen aan de verspreiding van kennis, technologie en toebehoren ten behoeve van de productie van massavernietigingswapens;

verzoekt de regering, te komen met voorstellen om deze strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken en de Tweede Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69 (30300-XIII).

Wij stemmen meteen over deze gewijzigde moties.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karimi/ Van Velzen (30300-XIII, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karimi (30300-XIII, nr. 69)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven