Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. zes koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland (29719);

Wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met het opnieuw instellen van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (29720);

Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid, van de wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn nr. 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PbEU L 152) (29721);

Wijziging van de Wet op de Raad van State en de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de rechtspositie van de leden van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer (29722);

Intrekking en wijziging van enige wetten in verband met het verstrijken van de geldigheidsduur van het EGKS-verdrag (Intrekking EGKS-wetgeving) (29723);

Wijziging van de Wet op de accijns en van enkele andere wetten (29729).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de vertaling van de uitnodigingsbrief betreffende de vergadering die op 3-4 september 2004 plaatsvindt van de Informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 566);

een, ten geleide van de tekst van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Ruimte-Agentschap (ESA) inzake de positie van ESA-ESTEC-stagiairs in Nederland; Noordwijk, 23 juli 2004 (29731);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over mogelijke witwaspraktijken (24557, 17050, nr. 43);

 • een, over incidenteel versneld ontslag van gedetineerden (24587, nr. 110);

 • een, inzake toepassing van Artikel 109 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoedingsplicht tot nihil te matigen (26824, nr. 10);

een, van de ministers van Justitie en voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over de voortgang van de uitwerking van het standpunt van het kabinet bij de aanbeveling van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Tolken en Vertalers (29482, nr. 2);

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, ten geleide van de rapportage Vreemdelingenketen over de maanden januari tot en met april 2004 (19637, nr. 849);

 • een, over integratie in de Nederlandse samenleving en meervoudige nationaliteit (28689, nr. 19);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de gevolgen van de vergoeding voor het lidmaatschap van de gemeenteraad voor de hoogte van een WAO-uitkering (28479, nr. 10);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Onderwijs, Jeugd en Cultuur Raad van 28 mei jl. (21501-34, nr. 37);

 • een, ten geleide van een reactie op het reisverslag (aan Schotland) voor wat betreft het bèta/techniek-deel (29510, 29200-VIII, nr. 2);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over een aankoop van het Rijksmuseum Amsterdam (29200-VIII, nr. 164);

drie, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de informele Ecofin Raad van 11 september 2004 te Scheveningen (21501-07, nr. 453);

 • een, over aandelenlease (28965, nr. 12);

 • een, inzake afschaffen PC-privéregeling (29732);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het mestakkoord (28385, 26729, nr. 40);

vier, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "De waarde van het openbaar vervoer" (23645, nr. 75);

 • een, inzake onderzoek naar de toepasbaarheid van het Overschiepakket op een negental urgente luchtkwaliteitsknelpunten (28663, 29200-XII, nr. 24);

 • een, over huidige regels inzake zijdelingse afscherming van vrachtauto's (29200-XII, nr. 155);

 • een, ten geleide van informatie over de administratieve lasten inzake de digitale tachograaf (29366, nr. 10);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over geluidsisolatie Schiphol (26959, nr. 82);

 • een, ten geleide van het advies van de Raad van State en de reactie hierop inzake de invoerfout en het wijzigen van uitvliegroutes vanaf de Polderbaan (26959, nr. 83);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van de tussenevaluatie Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie, informatie over het MEP en inlossing Kamertoezeggingen (28665, nr. 49);

een, van de ministers van Economische Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de Koninkrijksdelegatie naar de 11de Ministeriële UNCTAD Conferentie te Sao Paulo, Brazilië, 13-18 juni jl. (29651, nr. 2);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van het eindrapport van het evaluatieonderzoek Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) 2000-2004 (26570, nr. 20);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de voortgang en implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport "Voer tot nadenken" (26991, nr. 107);

 • een, over het seizoen voor de mosselzaadvisserij op de Waddenzee (29675, nr. 2);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Scholingsregeling WW (26448, nr. 154);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de voortgang Intensivering Arbeidsveiligheidsbeleid (25883, nr. 30);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake de op 9 en 10 september 2004 voorgenomen Informele Raad van Ministers van Volksgezondheid "Health care in an ageing Society - A Challenge for all European Countries" (21501-31, nr. 51);

 • een, ten geleide van afschrift van brief van de voorzitter van de Gezondheidsraad van 24 augustus 2004 en het rapport van het Dutch Cochrane Centre (DCC) over de bijwerkingen van het nieuwe kinkhoestvaccin (22894, nr. 42);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de resultaten van de peiling van het aantal opzeggingen van de thuiszorg na ontvangst factuur in verband met verhoging eigen bijdrage (23235, nr. 76);

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage Homobeleid 2001-2003 (27017, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, inzake verzoek om uitstel beantwoording vragen vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake asielopvang;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de CPB contra-expertise op AWT-advies "De prijs van Succes";

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake vragen RDM/Defensiematerieelprojecten/Havenbedrijf Rotterdam;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van verzoek om informatie inzake de herziening van de Huisvestingswet;

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van reactie op brief Darwin Business Partners over reductie kosten in de zorg;

 • een, inzake Handhaving Vuurwerkbesluit; beëindiging opslagen professioneel vuurwerk;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake brief Arnhemse spoorprojecten;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van afschrift van brief aan de Eerste Kamer inzake de opmerkingen en aanvullingen op de voorgestelde uitvoering van de motie-Baarda;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Wettelijke regeling klinisch chemicus;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake kinderdagcentra voor verstandelijk gehandicapten.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het jaarplan 2004 Algemene Inspectiedienst.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden;

5. de volgende adressen:

een, van prof. R. van Baren te Zoetermeer, met betrekking tot openbare verkoop en betalingsregeling;

een, van G. van der Harst te Utrecht, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule;

een, van Wilac Beheer B.V. te Huizen, met betrekking tot vergoeding kosten;

een, van de heer H. Schipper te Nijmegen, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding;

een, van F.H.J. Schelle te Tilburg, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule;

een, van mevr. Woldegebrai Lem Lem te Haarlem, met betrekking tot een verzoek om een verblijfsvergunning;

een, van D.H. van Groningen à Stuling te Cloppenburg (Dld), met betrekking tot particuliere ziektekostenverzekering;

een, van H. Buitjes te Groningen, met betrekking tot renteheffing in verband met trage afhandeling belastingdienst;

een, van Y. Yigitalp te Heesch, met betrekking tot een klacht over het niet beantwoorden van correspondentie van de belastingdienst;

een, van M. de Bruin te Rotterdam, met betrekking tot vrijstelling sollicitatieplicht;

een, van J. Dirksen te Gouda, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule;

een, van A. en D. Alemic te Vogelwaarde, met betrekking tot handelwijze van de IND inzake een verblijfsvergunning;

een, van M.K. Treur te Mijdrecht, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule inzake successierecht;

een, van Van der Pol Pensioenen B.V. te Bleiswijk, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule t.b.v. aanslag vennootschapsbelasting;

een, van M.J.L. Doorn te Eindhoven, met betrekking tot een verzoek om een betalingsregeling;

een, van J.H. Broeksma te Lutten, met betrekking tot financiële gevolgen van een FIOD-onderzoek;

een, van P.L. Thijssen te Gassel, met betrekking tot middeling van inkomen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd;

een, van R.N. Steinvoort te Venlo, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding c.q. een betalingsregeling voor een schuld;

een, van C. Kirpestein te Tiel, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule t.b.v. eigenwoningregeling.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de Verzoekschriften;

6. de volgende brieven:

een, van het FNV, inzake afschrift van brief aan de minister-president van het FNV, CNV en MHP over acties tegen het kabinetsbeleid;

een groot aantal protestkaarten inzake bezuiniging op kunst.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies.

Naar boven