Aan de orde zijn stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Rapport "Bruggen bouwen", te weten:

- de motie-Marijnissen over het tegengaan van segregatie in wonen (28689, nr. 20);

- de motie-Marijnissen over acceptatieplicht voor basisscholen (28689, nr. 21);

- de motie-Halsema/Dittrich over onderzoek naar effecten afschaffen dubbele nationaliteit (28689, nr. 22);

- de motie-Rouvoet over loyaliteitsverklaring bij naturalisatieceremonie (28689, nr. 23);

- de motie-Bos c.s. over het doorbreken van ruimtelijke segregatie in de steden (28689, nr. 24);

- de motie-Bos/Dittrich over Handvest van Burgerrechten (28689, nr. 25);

- de motie-Bos over bilateraal verdrag met Marokko (28689, nr. 26);

- de motie-Dittrich c.s. over eisen aan de migrerende partner ten aanzien van alfabetisering (28689, nr. 27);

- de motie-Dittrich c.s. over afschaffing van de remigratieregelingen (28689, nr. 28);

- de motie-Verhagen c.s. over voorkoming van het sturen van kinderen naar scholen in het land van herkomst (28689, nr. 30).

(Zie vergadering van 2 september 2004.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de motie-Rouvoet (28689, nr. 23) is ingetrokken.

In stemming komt de motie-Marijnissen (28689, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Groep Lazrak, de LPF en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (28689, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema/Dittrich (28689, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bos c.s. (28689, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos/Dittrich (28689, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos (28689, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (28689, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (28689, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De heer Dittrich (D66):

Voorzitter. Ik wil graag een vraag stellen naar aanleiding van het voorstel dat u bij de regeling hebt gedaan over de Remigratiewet. De minister heeft in een brief aangegeven dat zij er nog over wil nadenken. Nu is de motie aangenomen. Ik hoor graag een bevestiging van de minister dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken door de regering.

De voorzitter:

Ik wil even de stemmingen afmaken. Nog één motie en dan zijn de stemmingen klaar. De minister is aanwezig. Het lijkt mij praktisch om dan aan haar te vragen of zij nu dan wel op een later moment wil antwoorden.

In stemming komt de motie-Verhagen c.s. (28689, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Wil de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie nu dan wel later antwoorden op de vraag over het wetsvoorstel over de remigratieregelingen na het aannemen van de motie-Dittrich c.s. op stuk nr. 28?

Minister Verdonk:

Voorzitter. Ik ben inderdaad van plan het wetsvoorstel over afschaffing van de remigratieregelingen in te trekken. Ik zal daartoe de formele weg bewandelen.

De voorzitter:

Daarmee is het wetsvoorstel niet alleen van de agenda van deze week afgevoerd.

De vergadering wordt van 15.35 uur tot 15.45 uur geschorst.

Naar boven