Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel op verzoek van de vaste commissie voor Financiën voor, de wens te kennen te geven nadere inlichtingen te ontvangen over de voorgenomen oprichting van het European centre for international economics (29682).

Ik stel op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor, de wens te kennen te geven nadere inlichtingen te ontvangen over de voorgenomen oprichting van de Stichting Europa decentraal (29698).

Hedenochtend ontving de Kamer een brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de Remigratiewet. De laatste alinea van deze brief luidt: "Mede in het licht van het debat vorige week in uw Kamer over de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Blok, waarin ruime aandacht is gevraagd voor het feit dat intrekking geen bezuiniging op de rijksbegroting als geheel oplevert, deel ik u mee nog nader te zullen terugkomen op het wetsvoorstel tot intrekking van de Remigratiewet."

Naar aanleiding hiervan stel ik voor, het wetsvoorstel van de agenda van heden af te voeren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Bussemaker.

Mevrouw Bussemaker (PvdA):

Voorzitter. Ik wil mede namens de heer Bruls een VAO aanvragen over het AO arbeidsmarktbeleid voor ouderen van vorige week. Ik verzoek u om dat niet deze week op de agenda voor de plenaire vergadering te plaatsen in verband met een bezoek van de commissie aan Denemarken deze week. Dus graag volgende week.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan het verzoek te voldoen en dit onderwerp toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven