Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (29411).

(Zie vergadering van 1 september 2004.)

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koomen/Heemskerk (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Koomen/Heemskerk (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6 en 7 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Heemskerk (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Heemskerk (stuk nr. 7), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 14) tot invoeging van een nieuw artikel 8a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 9 t/m 15 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven