Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, de spreektijden bij het debat van morgen over het strategisch akkoord – te beginnen om 10.15 uur, zoals men weet – vast te stellen op 15 minuten voor de fracties van CDA, LPF, VVD en PvdA en 10 minuten voor alle overige fracties.

Ook stel ik voor, bij het voor vanavond geplande debat over de brief inzake de imams maximumspreektijden van 3 minuten per fractie te hanteren en een eventuele tweede termijn te beperken tot het indienen van moties.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van D66 benoem ik in het Presidium het lid Dittrich tot lid in plaats van het lid Giskes en het lid Lambrechts tot plv. lid in plaats van het lid Dittrich.

Het woord is aan mevrouw Kant.

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. Naar aanleiding van het vragenuur van gisteren en hetgeen de minister van VWS daarna in de media heeft gezegd, verzoek ik de brief over de kleine ziekenhuizen alsnog op de plenaire agenda te plaatsen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen moties over dit onderwerp in te dienen. Wat mij betreft zou kunnen worden volstaan met een zogenaamd tweeminutendebatje.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en dit punt toe te voegen aan de agenda van vandaag. Ik verwacht dat het debatje kan worden gehouden aan het einde van de middagvergadering. Ik realiseer mij dat het gevaarlijk is om tijden te noemen, maar ik verwacht dat het om ongeveer 18.30 uur zal zijn.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Kortenhorst.

De heer Kortenhorst (CDA):

Voorzitter. Gesteund door een meerderheid van de fracties in deze Kamer verzoek ik u, het verslag van het algemeen overleg over beleids regels privatisering van energiedistributiebedrijven op de plenaire agenda voor vandaag te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook dit punt toe te voegen aan de agenda van vandaag. Ik verwacht dat ook dit punt aan het eind van de middag, maar dan iets eerder dan het vorige, aan de orde kan komen. Om een indicatie te geven: ongeveer om 17.30 uur.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Namens mijn collega Duyvendak vraag ik, het verslag van het algemeen overleg over Schiphol, dat op dit moment gaande is, toe te voegen aan de plenaire agenda.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook dit punt toe te voegen aan de agenda van vandaag. Het zal helemaal aan het eind ervan worden geplaatst. Dat betekent dat het vanavond laat – ik weet niet precies hoe laat – zal worden besproken.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Namens collega Duivesteijn vraag ik toestemming een interpellatie te mogen houden naar aanleiding van berichten uit de samenleving over het korten op de huursubsidie per 1 juli jl.

De heer Rijpstra (VVD):

Voorzitter. Tegen een interpellatieverzoek kan ik natuurlijk geen bezwaar hebben, maar de argumentatie klopt volgens mij niet, want het gaat niet om een korting op het geheel. Ik vraag me af of een brief niet meer informatie zal opleveren dan een interpellatie.

Mevrouw Arib (PvdA):

De berichten die wij hebben ontvangen, zijn afkomstig van de Woonbond en van verschillende woningcorporaties. Er blijken inderdaad mensen in onzekerheid te verkeren over de uitbetaling van de huursubsidie per 1 juli. Ik ben bang dat er te weinig tijd zal zijn om eventueel alsnog een debat te houden, als wij om een brief vragen. Ik handhaaf dus mijn verzoek om een interpellatie te mogen houden, liefst morgen.

De voorzitter:

Ik aarzel een beetje, want gelet op uw vraag concludeer ik dat u toch behoefte hebt aan feitelijke informatie die beschikbaar zou moeten zijn voordat er een interpellatie kan worden gehouden. Ik besef uiteraard ook dat het morgen de laatste vergaderdag vóór het reces is, maar ik stel toch voor om het in twee stappen te doen: eerst via een brief feitelijke informatie vragen en morgen bij de regeling van werkzaamheden bezien of die brief alsnog aanleiding geeft tot een debat. Dat is dan geen interpellatie meer, maar het komt toch eigenlijk op hetzelfde neer.

Mevrouw Arib (PvdA):

Maar dan moet die brief de Kamer eigenlijk nog vandaag bereiken, opdat wij gelegenheid hebben om dit punt alsnog op de agenda te zetten.

De voorzitter:

Zeker.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Ik ga er dan wel van uit dat er morgen nog voldoende ruimte op de agenda is. Ik had begrepen dat dit nog niet helemaal duidelijk was.

De voorzitter:

Dan zal ik er duidelijk over zijn. Indien de Kamer besluit om een brief over dit onderwerp te vragen en er morgen nog een debat over wil voeren, dan zal het als agendapunt opgevoerd worden na afloop van het debat over het strategisch akkoord.

De heer Van Bochove (CDA):

Voorzitter. Wellicht heeft het zin, een aantal vragen te formuleren die in die brief beantwoord zouden moeten worden. Ik had hierover een vraag willen stellen, maar toen werd juist dit interpellatieverzoek gedaan.

De voorzitter:

Als u kort een aantal vragen kunt formuleren, is dat prima. Ze komen dan in het stenogram terecht, dat zal worden doorgezonden.

De heer Van Bochove (CDA):

Het gaat om de aard en de omvang van het probleem. Zijn er inderdaad bijna een half miljoen mensen die deze maand wellicht hun huursubsidie niet krijgen? Op welke wijze denkt de staatssecretaris dit probleem te kunnen aanpakken, opdat de huurders niet de dupe worden? Hoe zullen de huurders hierover worden geïnformeerd? De Woonbond en Aedes suggereren dat men massaal naar VROM moet bellen om te klagen. Op welke termijn zal het probleem opgelost zijn? En hoe zal dit probleem deze week samen met Aedes worden aangepakt? Wellicht zou de uitbetaling zoals in het afgelopen halfjaar kunnen worden voortgezet.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet, in het bijzonder naar de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ik teken hierbij aan dat het in de procedure die wij hebben afgesproken, van belang is dat de brief in ieder geval morgen ruim vóór de middagpauze bij de Kamer zal zijn, opdat er morgen bij de regeling van werkzaamheden eventueel nog een nadere beslissing kan worden genomen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Mede namens mijn collega Dijksma verzoek ik u, bij de agenda voor morgen ook rekening te houden met eventuele VAO's, in verband met AO's die vanavond en morgen nog zullen plaatsvinden.

De voorzitter:

Akkoord, zeker.

Het woord is aan de heer Th.C. de Graaf.

De heer De Graaf (D66):

Wij kijken uit naar het nachtwerk, voorzitter.

Het is mogelijk dat het regeerakkoord dat wij naar ik meen, heden al hebben ontvangen...

De voorzitter:

Het heet officieel "strategisch akkoord", geloof ik.

De heer De Graaf (D66):

Ja, maar inhoudelijk is het niet vreselijk veel anders dan een regeerakkoord. Het is mogelijk dat het voorzien is van een doorberekening, uitgevoerd door het CPB. Ik zou het met het oog op het debat morgen goed vinden als de Kamer over die doorberekening kon beschikken, als die er is. Ik verzoek u dan ook, dit op te nemen met de informateur en de minister van Financiën, die voor die doorberekening verantwoordelijk is.

De heer Jense (LN):

Voorzitter. In de Kamer worden erg veel afkortingen gebruikt. Als wij de burger wat meer bij het bestuur op dit niveau willen betrekken is het misschien verstandig dat u aan de juiste naam refereert in plaats van dat u alleen de afkorting gebruikt.

De voorzitter:

Ik zal mijn best doen.

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar de informateur, de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken.

Daartoe wordt besloten

De heer De Graaf (D66):

Ik ben de vertegenwoordiger van Leefbaar Nederland dankbaar voor zijn opmerking. Democraten 66 zal in de toekomst over het Centraal planbureau spreken.

Naar boven