Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over fusies van ziekenhuizen (27295, nr. 26).

De beraadslaging wordt geopend.

Mevrouw Kant (SP):

Mevrouw de voorzitter. Een minuut spreektijd is net voldoende om een motie in te dienen en een citaat voor te lezen over het ziekenhuis Baarn. De minister zei gisteren dat zij fusies goedkeurt, omdat er anders misschien iets misgaat. Ook als fusies goedgekeurd worden, kan er iets misgaan, zoals blijkt uit het volgende citaat over het ziekenhuis in Baarn. De operatiecapaciteit van het Meander Medisch Centrum in Baarn staat onder grote druk door het dreigende vertrek van het leeuwendeel van de anesthesieassistenten. Verpleegkundigen, onmisbaar bij de operaties, zijn ontevreden over de fusie van het vorige ziekenhuis. Einde citaat. Ook een fusie kan dus heel negatieve consequenties hebben. Ik dien daarom de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een standstillperiode voor fusies en concentraties van ziekenhuisfuncties nog steeds van kracht is;

overwegende dat de Kamer in afwachting is van het standpunt van de minister inzake de (vervolg)-uitvoeringstoets van het College bouw ziekenhuizen;

van mening dat dit toetsingskader noodzakelijk is om fusies en/of concentraties te kunnen beoordelen;

verzoekt de regering, geen fusies en/of concentraties goed te keuren vooruitlopend op een debat met de Kamer over deze uitvoeringstoets,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Kant, Buijs, Arib en Tonkens. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27(27295).

Minister Borst-Eilers:

Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp deze motie goed, gezien alle debatten die wij over dit onderwerp gevoerd hebben. Wat op dit moment speelt en waarover wij het een paar dagen geleden gehad hebben, is de situatie in Arnhem-Velp. Het gaat daarbij niet om een handtekening van mij om de fusie goed te keuren, want zoals bekend, keurt een minister geen fusies goed op die manier. Om mijn handtekening is gevraagd om te verklaren dat ik constateer dat in de statuten van de nieuwe gezamenlijke ziekenhuisorganisatie de bepalingen van de garantieregeling van het ziekenhuis Velp zijn overgenomen. Dat is een zogenaamd kettingbeding. Dit proces in Arnhem-Velp loopt al vijf jaar. Men heeft voldaan aan alle wensen van Kamer en regering om goed te overleggen met alle stakeholders. Ik zie geen enkele reden, die handtekening niet te zetten. Met die aantekening kan ik goed meevoelen met de motie. Ik zal haar dan ook uitvoeren.

Mevrouw Kant (SP):

...

De voorzitter:

Nee, mevrouw Kant, ik sta geen interrupties toe. U hebt een minuut spreektijd gekregen om uw motie in te dienen en dat is het.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, morgen over de motie te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 19.33 uur tot 21.00 uur geschorst.

Naar boven