Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 43, pagina 3266-3267

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Timmermans.

De heer Timmermans (PvdA):

Mevrouw de voorzitter! Voor later deze week staat de behandeling van het wetsvoorstel inzake de Ongevallenraad Defensie op de agenda. Naar de mening van mijn fractie is dit voorstel nog niet rijp voor plenaire behandeling. Wij willen de minister verzoeken om met name op een aantal internationale aspecten, bondgenootschappelijke aspecten, ons informatie te verstrekken, zodat wij daarna het wetsvoorstel op een fatsoenlijke manier in de Kamer kunnen behandelen.

De voorzitter:

U bent niet de eerste die dit verzoekt. Gisteren is mij dit ook al van de kant van een andere fractie geworden. Ik stel voor, de behandeling van het wetsvoorstel van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Dittrich.

De heer Dittrich (D66):

Mevrouw de voorzitter! Vorige week is er een algemeen overleg geweest over het asielbeleid. Mijn fractie heeft er behoefte aan het verslag van dat algemeen overleg plenair in een tweeminutendebat af te ronden.

De voorzitter:

Aangezien ik niemand op zie springen, neem ik aan dat men het daarmee eens is. Ik zal op een later tijdstip daarvoor een voorstel doen.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter! In overleg met de griffier zeg ik dat wij die zaak donderdag in de procedurevergadering aan de orde stellen.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Schimmel.

Mevrouw Schimmel (D66):

Voorzitter! De voorzitter van het College van toezicht sociale verzekeringen blijkt eveneens voorzitter te zijn van de raad van commissarissen van Pink Roccade, het bedrijf waaraan het GAK zijn automatiseringsafdeling heeft verkocht. Ik vraag om een brief van de staatssecretaris, waarin een aantal zaken wordt duidelijk gemaakt. Zijn er afspraken gemaakt bij de benoeming van de voorzitter van het College van toezicht sociale verzekeringen over verenigbaarheid van bepaalde functies? Zo ja, zijn die afspraken nagekomen en, zo ja, hoe? Ik zou willen weten wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen van Pink Roccade op de hoogte is gesteld van de overname van het GAK-automatiseringsbedrijf...

De voorzitter:

Kortom, u wilt de hele gang van zaken op papier hebben. Het lijkt mij niet zo nuttig als u nu de mondelinge vragen, waarvoor helaas vanmiddag te weinig tijd was, alsnog bij de regeling van werkzaamheden stelt. Dan moet ik u verwijzen naar een procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die voorzover ik weet ook nog vanmiddag wordt gehouden.

Mevrouw Schimmel (D66):

Een aantal van de punten die in de brief moeten worden vermeld, heb ik naar voren gebracht. Ik hoop dat die brief zo snel mogelijk naar de Kamer kan komen.

De voorzitter:

Ik denk dat wij dat allemaal met u hopen. Instemming hoeft tegenwoordig niet meer. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Barth.

Mevrouw Barth (PvdA):

Voorzitter! Vorige week hebben wij een algemeen overleg gehad met de minister van Justitie over de opheffing van het bordeelverbod. Het verloop van dat AO is voor mijn fractie reden u te vragen het verslag daarvan op de plenaire agenda te zetten.

De voorzitter:

Ook daarover zal ik later een voorstel doen.

Het woord is aan mevrouw Van 't Riet.

Mevrouw Van 't Riet (D66):

Voorzitter! Mijn verzoek is, de brief die wij op 28 januari van de staatssecretaris van VROM hebben gekregen over het huurbeleid, zo mogelijk nog deze week aan de plenaire agenda toe te voegen. Tevens verzoek ik via u de staatssecretaris, de adviezen van de landsadvocaat in openbare vorm aan de Kamer aan te bieden.

De heer Van Middelkoop (GPV):

Mevrouw de voorzitter! Ik word hierdoor wat overvallen. De brief heb ik zelf vanmorgen ontvangen. Ik zou het plezierig hebben gevonden als dit punt normaal in een procedurevergadering van de betrokken commissie aan de orde was geweest. Improviserend zeg ik dat ik er op dit moment behoefte aan zou hebben eerst een AO te houden. Ik denk namelijk dat ik veel technische en juridische vragen te stellen heb aan de staatssecretaris, voordat ik tot het innemen van standpunten in een plenair debat kan komen.

De heer Hofstra (VVD):

Voorzitter! Ik ben het geheel met collega Van Middelkoop eens: eerst de procedure, en een AO kan ook.

De voorzitter:

Dit gehoord hebbend, stel ik voor dat er een spoedvergadering van de vaste commissie voor VROM wordt gehouden. Misschien kan dat nog vandaag, als u toch allemaal in huis bent. Morgen kan tijdens de regeling van werkzaamheden worden bekeken hoe wij daarmee verder om moeten gaan. Ik zie aan de houding van mevrouw Van 't Riet dat zij daarmee in kan stemmen.

Mevrouw Van 't Riet (D66):

Voorzitter! Ik hecht eraan het debat snel te voeren, omdat het huurbeleid voor 1 juli geregeld moet zijn, en elke week telt. Wij zijn eigenlijk al te laat.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Verhagen.

De heer Verhagen (CDA):

Voorzitter! U begrijpt dat ik na zo'n lange afwezigheid weer sta te popelen om het woord te voeren.

Ik zou graag van de regeling van werkzaamheden gebruik willen maken door het kabinet te verzoeken om een brief met informatie over de eventuele commando-overdracht in Kosovo naar het eurokorps. Ik krijg met name graag informatie over de consequenties voor de commandostructuur en de Duits-Nederlandse militaire samenwerking in het Duits-Nederlandse korps. Ik ben benieuwd welke gevolgen dat heeft, indien die overdracht plaatsvindt.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.