Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 43, pagina 3275-3276

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26728).

(Zie vergadering van 27 januari 2000.)

De voorzitter:

Mevrouw Giskes trekt haar amendement op stuk nr. 33 in.

Hoofdstuk 1, afdeling A, de artikelen I t/m IV, artikel V, aanhef, de onderdelen A t/m H, onderdeel I, aanhef, en de artikelen 15 en 15a worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 69) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 23) niet te worden gestemd.

Artikel 15b, eerste en tweede lid, worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Reitsma (26727, stuk nr. 77) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 25, I) niet te worden gestemd.

Artikel 15b wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 15c t/m 17a worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen J t/m M worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 91) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 32, I) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 49) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 16) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 50) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 17) niet te worden gestemd.

Onderdeel N wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel O en onderdeel P, aanhef, worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen 21a en 21b worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 62) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 21, I) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Reitsma (26727, stuk nr. 84) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 28, I) niet te worden gestemd.

Artikel 21c wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel P wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Q en onderdeel R, aanhef, worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Marijnissen (26727, stuk nr. 86) is verworpen, behoeft over het amendement-Marijnissen (stuk nr. 29, I) niet te worden gestemd.

Artikel 22a, eerste lid, wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Vendrik (26727, stuk nr. 56) is verworpen, behoeft over het amendement-Vendrik (stuk nr. 18, A) niet te worden gestemd.

Aangezien het amendement-Reitsma (26727, stuk nr. 78) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 26, I) niet te worden gestemd.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde en vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 22a wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 22b t/m 22d worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen S t/m Y worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het CDA, de VVD, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel AA, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewij- zigde amendement-Giskes c.s. (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen AAa t/m AC worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel V wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VI t/m XVI worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel XVII wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XVIII t/m XXA worden zonder stemming aangenomen.

Afdeling A wordt zonder stemming aangenomen.

Afdeling B, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, artikel I, opschrift, worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Reitsma/Van der Vlies (26727, stuk nr. 41) is verworpen, behoeft over het amendement-Reitsma (stuk nr. 11) niet te worden gestemd.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m R worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel Ra, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen S t/m AI worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel AJ wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen AK t/m AU worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 24) tot invoeging van een onderdeel AV.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VI worden zonder stemming aangenomen.

Hoofdstuk 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Vries c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

Hoofdstuk 3, opschrift, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 15) tot invoeging van een artikel O.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bos c.s. (stuk nr. 20) tot invoeging van een artikel IA.

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

Hoofdstuk 3 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook over dit wetsvoorstel aanstaande donderdag aan het begin van de middagvergadering de eindstemming te houden.

Daartoe wordt besloten.