Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 33, item 11

11 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 19 juni 2012:

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571);

Motie van het lid Schrijver (PvdA) c.s. over de verbetering van het dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de (onbedwelmde) rituele slacht (31571, F);

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over de verbetering van het dierenwelzijn in de periode voorafgaand aan de slacht (31571, G);

Motie van het lid Vliegenthart (SP) c.s. over het dierenwelzijn in grootschalige industriële vleesproductie (31571, H);

b. de stemmingen over controversieelverklaring van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 juni 2012 en het voorbereidend onderzoek door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad te doen plaatsvinden op 19 juni 2012 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (33086);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 juni 2012:

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (33019);

d. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 19 juni 2012:

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels) (32821);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 26 juni 2012:

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van een bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (33212);

f. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 2/3 juli 2012:

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33106);

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32812).