Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 33, item 12

12 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van een bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (33212).

De Voorzitter stelt voor, dit wetsvoorstel in handen te stellen van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van de eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie EUFOR Althea in Bosnië-Herzegovina in de periode van juli 2004 tot en met 19 november 2011 (griffienr. 147850.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake briefwisseling houdende een verdrag met de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi (Trb. 2009, 134);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de zevende zitting van de intergouvernementele coördinatiegroep van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) voor het waarschuwingssysteem voor tsunami's en andere kustbedreigingen voor de Caribische en aangrenzende regio's (ICG/CARIBE EWS-VII), Willemstad, Curaçao, van 2 tot 4 april 2012; Parijs, 2 april 2012 (griffienr. 150753);

een, van alsvoren, inzake wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978; Manilla, 25 juni 2010 (griffienr. 150755);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake samenwerkingsregeling plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten (griffienr. 150762);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van het Jaarverslag Faunafonds 2011 (griffienr. 150763);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerp AMvB (invoeringswet Twaz) (griffienr. 150750).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.H., inzake europolis (griffienr. 149994.20).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Financiën;

een, van L.C., inzake wetsvoorstel 32211 (Regulering Prostitutie) (griffienr. 148330.25).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van H.J.M.M. te H., inzake bezwaar tegen twee pogingen leggen loonbeslag (griffienr. 150772).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Financiën;

een, van J.K. te A., inzake inperking van de voor elke burger geldende grondwettelijke vrijheid van onderwijs en onderzoek (griffienr. 150761).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van H.d.B., inzake ritueel slachten van dieren (griffienr. 148165.82);

een, van P.J.d.O. te H., inzake alsvoren (griffienr. 148165.83);

een, van P.d.W. te N., inzake alsvoren (griffienr. 148165.85).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.v.Z., inzake ongenoegen over bezuinigingen (griffienr. 150774).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Financiën.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.