Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 27, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31389),

en over:

  • - de motie-Koffeman c.s. over intrinsieke waarde (31389, letter I);

  • - de motie-Koffeman c.s. over opvang in beslag genomen dieren (31389, letter J);

  • - de motie-Koffeman c.s. over doden van dieren (31389, letter K);

  • - de motie-Koffeman c.s. over evaluatie GWWD (31389, letter L);

  • - de motie-Koffeman c.s. over invulling uitvoeringsregelgeving (31389, letter M);

  • - de motie-Koffeman c.s. over nationale wetgeving (31389, letter N);

  • - de motie-Koffeman c.s. over toetsing lijst voor productie te houden dieren (31389, letter O);

  • - de motie-Benedictus c.s. over de inzet van animal cops (31389, letter P).

(Zie vergadering van 10 mei 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Tijdens het debat over dit wetsvoorstel heeft GroenLinks tal van bezwaren tegen het wetsvoorstel geuit. Deze bezwaren hebben met name te maken met de in onze ogen gebrekkige kwaliteit van de wet. De kernbegrippen van het wetsvoorstel, zoals "intrinsieke waarde van het dier", zijn vaag en onduidelijk. Ook zijn er veel vraagtekens over de andere invulling van het wetsvoorstel door AMvB's en is de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel moeilijk. Hier komt nog bij dat het dierenwelzijn met deze wet naar onze overtuiging niet zal verbeteren. De reactie van de regering was teleurstellend en heeft onze bezwaren niet kunnen wegnemen. Wij zullen derhalve tegen dit voorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, de OSF, de PvdA en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van GroenLinks, de SP de Fractie-Yildirim en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor, zijn moties op de letters I, J, K, L, M, N en O (31389) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Benedictus c.s. (31389, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de motie met algemene stemmen is aangenomen.