Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 27, item 5

5 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's (32195).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ten Horn (SP):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel zou onder meer regelen dat de werkgebieden van de GGD's overeenkomen met die van de overige publieke hulpverleningsdiensten in de veiligheidsregio's. Zo zou worden gewaarborgd dat in de veiligheidsregio's door de bestuurlijk verantwoordelijken én hun uitvoerders optimaal kan worden afgestemd over de inzet bij volksgezondheidscrises.

Eerder zegde de minister van VWS deze Kamer toe de congruentie van de GGD-regio's met de veiligheidsregio's als verplichting in de Wet publieke gezondheid op te nemen. Ook de minister van BZK gaf in deze Kamer aan dat de GGD-regio's congruent zullen worden aan de veiligheidsregio's om de samenhang tussen de aansturing van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de publieke gezondheid, de GGD's, te versterken. Voor opschaling van hulpverleningsdiensten is mijn partij niet, en al helemaal niet met ook nog discongruentie ten gevolg.

Om een praktische oplossing voor één GGD in Brabant te zoeken is evenwel van de congruentie-eis in de nota van wijziging afgeweken, waardoor de werkgebieden toch niet een-op-een hoeven samen te vallen. De keuze om te besluiten tot één GGD die meerdere veiligheidsregio's omvat, wordt nu aan de gemeenten gelaten.

Uitvoerig is eerder en ook in de memorie van toelichting het grote belang beargumenteerd van de congruentie van de werkgebieden. Het afwijken daarvan, alsook van nadrukkelijke toezeggingen aan deze Kamer, komt naar onze mening de afstemming die met het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt beoogd niet ten goede, en is reden voor mijn fractie om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de OSF, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de Fractie-Yildirim, de SP, GroenLinks en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.