Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 24, item 8

8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 12 april 2011:

Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (28867);

Motie van het lid Eigeman c.s. over de voorgenomen verlaging van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking (32500-V, J);

Motie van het lid Eigeman c.s. over het ontwerpen van een beleidskader voor het stimuleren van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden (32500-V, K);

Motie van het lid Willems c.s. over het samenvoegen en inrichten van resultaatmetingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid (32500-V, L);

Motie van het lid Willems c.s. over herziening van het Europese ontwikkelingsbeleid (32500-V, M);

Motie van het lid Smaling over een samenhangende ontwikkelingsaanpak voor West-Afrika (32500-V, N);

Motie van het lid Smaling over bezuinigen op studiebeurzen en overige capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden (32500-V, O);

Gewijzigde motie van het lid Thissen c.s. over het betrekken van Nederlandse gemeentelijke expertise bij de economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden (32500-V, P);

Motie van het lid Kuiper c.s. over het ongedaan maken van de extra korting in het medefinancieringskanaal voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (32500-V, Q);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 19 april 2011:

Wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld) (32464);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 10 mei 2011:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) (32036);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid te doen plaatsvinden op 10 mei 2011:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) (32253);

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin te doen plaatsvinden op 10 mei 2011:

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (32196);

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (32261).