32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

M MOTIE VAN HET LID WILLEMS C.S.

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet actief wil bijdragen aan herziening van het Europese ontwikkelingsbeleid,

constaterende, dat het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in het verleden beleid heeft gefinancierd dat strijdig is met het Nederlandse beleid,

constaterende, dat de Europese Rekenkamer een negatief oordeel velt over delen van het Europese ontwikkelingsbeleid,

van mening, dat de Europese Unie niet moet optreden als 28e donorland, maar zich zou moeten richten op haar coördinerende taak,

verzoekt de regering haar bijdrage aan het Europese ontwikkelingsbeleid in te zetten voor coördinatie van dit beleid, en tevens te pleiten voor verlaging van de Nederlandse bijdrage aan het EO fonds en overheveling naar andere efficiënte ontwikkelingssamenwerkingskanalen, en voorts tot opname van deze EOF begroting in de gehele EU-begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Willems

Thissen

Smaling

De Graaf

Eigeman

Kuiper

Naar boven