32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

K MOTIE VAN HET LID EIGEMAN C.S.

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen in het debat over de effectiviteit van het beleid op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking,

constaterende, dat de regering in haar nieuwe beleid op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking ondersteuning aan onderwijs en gezondheidszorg als een posterioriteit beschouwt,

constaterende, dat de regering in haar nieuwe beleid het stimuleren van bedrijvigheid prioriteit wil geven,

overwegende, dat economische ontwikkeling in algemene zin en in het bijzonder in ontwikkelingslanden gebaat is bij gezonde en adequaat opgeleide mensen,

overwegende, dat voor Nederland belangrijke sleutelfactoren in het ontwikkelingsbeleid zoals voedsel en water vooral effectief zijn in een samenhangende aanpak,

overwegende, dat het noodzakelijk is om samenwerking in het verband van de EU te versterken om redenen van meer efficiency en een hogere effectiviteit maar ook om te voorkomen dat ontwikkelingslanden het geheel zonder financiële en economische steun van de rijke landen moeten doen (verweesde staten),

verzoekt de regering met het oog op de begroting 2012 e.v. een nader beleidskader voor het stimuleren van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden te ontwerpen waarin onderwijs, publieke gezondheidszorg en de focus op voedsel en water meer in samenhang worden aangepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eigeman

Thissen

Willems

Smaling

Meurs

Naar boven