Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 24, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking,

te weten:

  • - de gewijzigde motie-Thissen c.s. over het betrekken van het lokale bestuursniveau bij de uitvoering van het beleid (32500-V, letter P);

  • - de motie-Eigeman c.s. over de voorgenomen verlaging van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking (32500-V, letter J);

  • - de motie-Eigeman c.s. over het ontwerpen van een nader beleidskader voor het stimuleren van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden (32500-V, letter K);

  • - de motie-Willems c.s. over samenvoegen van de resultaatmetingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid (32500-V, letter L);

  • - de motie-Willems c.s. over het inzetten van de Nederlandse bijdrage aan het Europese ontwikkelingsbeleid (32500-V, letter M);

  • - de motie-Smaling c.s. over het ontwikkelen van een regionale visie voor West-Afrika rondom de vier thematische speerpunten (32500-V, letter N);

  • - de motie-Smaling c.s. over terughoudendheid bij het bezuinigen op onderwijs voor buitenlandse studenten in Nederland (32500-V, letter O);

  • - de motie-Kuiper c.s. over het ongedaan maken van de kortingen in het medefinancieringskanaal voor de periode 2011–2015 (32500-V, letter Q).

(Zie vergadering van 5 april 2011.)

Devoorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een aantal stemverklaringen vooraf.

De heerWillems (CDA):

Voorzitter. Ik neem de gelegenheid te baat om een verklaring af te leggen over alle moties bij dit wetsvoorstel. In de eerste plaats de motie van de heer Eigeman op stuk letter J. Alhoewel onze fractie de geest van deze motie steunt – en u weet dat het past in het gedachtegoed van het CDA om rond het aandeel van 0,8% te blijven – zal zij er tegenstemmen omdat er geen alternatieve middelen worden geboden om dit tekort goed te maken en het dus geen dekkende motie is.

Onze fractie zal voor de motie op stuk letter K stemmen zonder verdere voorwaarden of opmerkingen.

De motie op stuk nr. L willen wij intrekken, aangezien de staatssecretaris heeft toegezegd dat hij het verzoek dat wij hem hebben gedaan, zal uitvoeren. Om die reden is de motie overbodig.

Over de motie op stuk nr. M heb ik geen opmerkingen. Deze motie wordt uiteraard door onze fractie gesteund.

De motie-Smaling c.s. op stuk nr. N zien wij in het licht van het feit dat het beleid, zoals wordt gesuggereerd, primair in de EU wordt gevoerd. In een andere motie hebben wij daar al iets van gezegd. Wij lezen de motie dan ook zo dat de staatssecretaris ertoe wordt opgeroepen om via zijn kanalen in de EU te proberen te bewerkstelligen wat in de motie is neergelegd.

Onze fractie zal van harte de motie op stuk nr. O steunen. Dat geldt ook voor de motie op stuk nr. P. Onze fractie steunt ook de motie-Kuiper c.s. op stuk nr. Q. Ook hierbij geldt dat wij eronder verstaan dat de regering de bezuinigingen handhaaft als voorzien. Als deze motie beleid wordt, verwachten wij dat de regering haar zal uitvoeren. Wij begrijpen dat de regering het geld dan zal vinden uit extra gelden die mogelijk zouden kunnen vrijkomen als het bnp sneller groeit dan door het CPB is voorzien, zoals de staatssecretaris al suggereerde in zijn betoog – er komt dan automatisch wat meer geld beschikbaar wegens de norm van 0,7% – of door verschuiving binnen het budget.

Devoorzitter:

Aangezien de motie-Willems c.s. (32500-V, letter L) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De heerDe Graaf (VVD):

Voorzitter. Het is misschien niet gebruikelijk wat ik nu doe, maar de heer Willems heeft zijn motie ingetrokken. Wij hebben een mailtje gekregen, naar ik aanneem van een medewerkster van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, waarin staat dat de staatssecretaris de motie zal uitvoeren. Kunnen wij op enigerlei wijze dit mailtje onderdeel laten uitmaken van de Handelingen? Anders is de toezegging nergens vastgelegd.

Devoorzitter:

Ik heb het mailtje laten verspreiden onder alle leden. Daarmee is het onderdeel van de besprekingen. Ik neem aan, zeker door uw interventie, dat dit mailbericht onderdeel uitmaakt van de toezegging van de regering om het dictum van de motie, die inmiddels is ingetrokken, uit te voeren.

De heerWillems (CDA):

Voorzitter. Via u wil ik collega De Graaf hartelijk danken.

De heerSmaling (SP):

Het lijkt mij wel wenselijk dat de staatssecretaris dit gewoon officieel per brief aan de Kamer meedeelt. Het mailtje is mij namelijk niet geworden, maar ik geloof best dat het goed is wat erin staat.

Devoorzitter:

Ik zal ervoor zorg dragen dat er een officiële brief komt van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Kamer en dus aan de leden van de Kamer, waarin hij bevestigt wat een medewerkster of medewerker aan de voorzitter van de Kamer heeft meegedeeld. Daarmee hebben wij dit voldoende in de Handelingen van de Kamer vastgelegd.

Het woord is aan de heer Ten Hoeve.

De heerTen Hoeve (OSF):

Voorzitter. Gelet op de situatie van dit moment, waarin zwaar bezuinigd moet worden, en gelet op het feit dat het ontwikkelingsbeleid ingrijpend geherstructureerd wordt, lijkt het ons niet onverantwoord om nu, onder deze omstandigheden, voorlopig terug te vallen op het internationaal geaccepteerde normpercentage van 0,7 van het bnp. Ik zal daarom tegen de motie op stuk nr. J stemmen.

De heerKuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb vorige week het woord gevoerd mede namens de fractie van de SGP. Onze fracties zullen alle moties steunen, met uitzondering van de motie op stuk nr. J. Die zal alleen door de ChristenUnie worden gesteund. De motie op stuk nr. Q gaat over een zorgvuldige omgang met de medefinancieringsorganisaties en over het komen tot een sleutel op termijn daarvoor. Van onze kant zij nog opgemerkt dat er inderdaad een dekkingsvraag ligt. Wij zijn er echter niet van overtuigd dat, bij overweging van de bijdragen die worden afgestaan aan de Wereldbank en het Europees Ontwikkelingsfonds en bij de stijging van het bnp, de middelen daarvoor niet gevonden zouden kunnen worden.

In stemming komt de motie-Eigeman c.s. (32500-V, letter J).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de Fractie-Yildirim, D66, de PvdA, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de OSF, het CDA en de SGP ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eigeman c.s. (32500-V, letter K).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willems c.s. (32500-V, letter M).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling c.s. (32500-V, letter N).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling c.s. (32500-V, letter O).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thissen c.s. (32500-V, letter P).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuiper c.s. (32500-V, letter Q).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de Fractie-Yildirim, D66, de OSF, de PvdD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SP en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.