Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (31989), en over:

- de motie-Dupuis c.s. over nader wetenschappelijk onderzoek naar en brede overeenstemming over de juistheid van de toepassing van educatieve programma's bij 2- tot 4-jarigen (31989, letter G);

- de motie-Dupuis c.s. over burgerinitiatieven waarbij ouders als vrijwilligers kinderdagverblijven runnen (31989, letter H).

(Zie vergadering van 29 juni 2010.)

De voorzitter:

Er is een verzoek binnengekomen van de fractie van de VVD om eerst over de moties te stemmen en daarna over het wetsvoorstel. Ik stel om dit verzoek te honoreren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Goyert (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie heeft zich nog eens ernstig beraden over dit onderwerp. Wij hebben hierover eerder met elkaar gesproken. Aangezien de geleerden het niet met elkaar eens zijn over de vraag wat werkelijk een goed programma is, en aangezien is toegezegd dat er een evaluatie zal plaatsvinden voor orthopedagogische inbreng, zullen wij deze motie niet steunen. Wij vinden dat dit voldoende is beantwoord.

In stemming komt de motie-Dupuis c.s. (31989, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Goyert (CDA):

Voorzitter. Herhaalde malen hebben wij ingebracht dat de doorzettingsmacht van de gemeenten die in deze wet is opgenomen, voor mijn fractie een bijzonder moeilijk punt is. Uiteindelijk heeft de minister er ons wel van overtuigd dat goed overleg tot het uiterste zal worden gebruikt. Heel duidelijk is echter naar voren gekomen dat gemeenten maatwerk moeten bieden als werkelijk sprake is van burgerinitiatief en van de inrichting van een peuterspeelzaal; van iets wat ouders zelf willen. Er zijn voorbeelden waarbij dit zo al 40 jaar goed loopt. Wij willen graag dat dit in deze wet wordt geregeld. Er is ook overeengekomen dat maatwerk wordt geleverd op het punt van de Friese taal. Wij willen graag dat dit ook zo wordt geregeld voor deze categorie. Daarom zal mijn fractie voor deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Dupuis c.s. (31989, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de OSF, de PvdD, de SP, GroenLinks en de fractie-Yildirim voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en D66 tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven