Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast) (31467), en over:

- de motie-Dölle c.s. over de toepassing van artikel 172b van de Gemeentewet (31467, letter H);

- de motie-Dölle c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om elementen uit de Engelse wetgeving te incorporeren in de Nederlandse wetgeving (31467, letter I).

(Zie vergadering van 29 juni 2010.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. De fractie van de SP is voor een adequate en effectieve bestrijding van voetbalvandalisme en andere vormen van collectieve overlast, iets waar met smart op wordt gewacht in het land. Dat was het oorspronkelijke doel van het voorstel. Aan de andere kant heeft mijn fractie buitengewoon ernstige twijfels over verschillende aanpassingen die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer in het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn aangebracht, met name het amendement-Kuiken. Het wetsvoorstel is er door de behandeling niet beter op geworden en dat is een understatement. Dat valt te betreuren. Wij kunnen in dit geval echter niet de kool en de geit sparen. Daarom wil de SP-fractie het eerste, oorspronkelijke doel van het wetsvoorstel zwaarder laten wegen en zal zij met enige pijn in het hart voor dit wetsvoorstel stemmen.

De heer Engels (D66):

Voorzitter. Anders dan ik had aangekondigd, zal ik deze stemverklaring niet alleen afleggen namens D66, maar ook namens de OSF, de Partij voor de Dieren en in genuanceerde vorm voor GroenLinks. Wij hebben genoegzaam betoogd dat het wetsvoorstel enerzijds, namelijk voor overlastbestrijding, te ver gaat qua reikwijdte en maatregelen en anderzijds, namelijk voor de bestrijding van het voetbalgeweld, niet ver genoeg gaat. De opvattingen van de Raad van State en enkele gezaghebbende hoogleraren, van wie ik de namen niet zal noemen, hebben ons in dit oordeel gesterkt. In de eindafweging is voor onze fracties doorslaggevend geweest dat het voorstel in de loop van het proces volstrekt uit balans is geraakt en dat als gevolg daarvan de toepassing vergaande gevolgen kan hebben. Om die reden zullen wij dit voorstel niet aanvaarden. Ten aanzien van de moties die nog in stemming komen, meld ik alvast dat de genoemde fracties tegen zullen stemmen, met dien verstande dat de fractie van GroenLinks de motie op het stuk met letter H wel zal steunen.

De heer Holdijk (SGP):

Voorzitter. Zoals vorige week tijdens het debat is gebleken, vormde het voorgestelde artikel 172b van de Gemeentewet voor onze fracties het grootste struikelblok om het voorstel te kunnen aanvaarden. De tijdens de behandeling ingediende moties-Dölle c.s., die door ons medeondertekend werden, en vooral de reactie van de minister hierop hebben een wending in onze houding tegenover het wetsvoorstel bewerkstelligd. Duidelijk is nu vastgesteld dat de bevoegdheid van de burgemeester, die uiteraard gereguleerd wordt door wetten en verdragen, nader zal worden ingevuld middels een circulaire. Dat gegeven is voor de SGP-fractie aanleiding om haar reserves voor dit moment opzij te zetten, de evaluatie af te wachten en het wetsvoorstel te steunen. De fractie van de ChristenUnie houdt echter bezwaren tegen een aantal door de Tweede Kamer aangebrachte amenderingen die in eerste termijn door mij naar voren zijn gebracht en zal tegen het wetsvoorstel stemmen.

De heer Dölle (CDA):

Voorzitter. Onze fractie sprak vorige week de hoop uit dat de reactie van de regering op een aantal mede door ons gestelde vragen en naar voren gebrachte kwesties zodanig zou zijn dat wij zouden kunnen instemmen met het wetsvoorstel. De reactie is inderdaad zodanig, dus wij zullen instemmen met dit wetsvoorstel, hoewel wij aanvankelijk veel discussie hadden met de regering over de veranderingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. Mede gelet op de opstelling die de regering kiest ten aanzien van de moties, lijkt het ons meer dan verantwoord om met dit wetsvoorstel in te stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, de PvdA, de SP en de fractie-Yildirim voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dölle c.s. (31467, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de fractie-Yildirim voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dölle c.s. (31467, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de VVD, de PvdA, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven