Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2010 over de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg (31466, letter H), de brief van de Eerste Kamercommissie voor VWS/JG van 18 mei 2010 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake voorstel ex artikel 73 Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (31466, letter I), de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2010 over de moties (31466, letter M) en de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2010 over de uitvoerbaarheid van de motie-Tan c.s. (31466, letter N), te weten:

- de motie-Dupuis c.s. over de ontoereikendheid van de toestemmingsprocedure bij weigering door burgers om hun gegevens in het epd te laten opnemen (31466, letter J);

- de gewijzigde motie-Tan c.s. over voorkomen van het zetten van onomkeerbare stappen inzake het elektronisch patiëntendossier en over het in dat kader het Nictiz in overweging geven om activiteiten met betrekking tot het Landelijk Schakelpunt op te schorten (31466, letter O);

- de motie-Slagter-Roukema c.s. over een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtraject (31466, letter L).

(Zie vergadering van 5 juli 2010.)

In stemming komt de motie-Slagter-Roukema c.s. (31466, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dupuis c.s. (31466, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de PvdA, de PvdD, de OSF, de SP, D66, GroenLinks en de fractie-Yildirim voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Tan (PvdA):

Voorzitter. Gisteren heeft de minister belangrijke toezeggingen gedaan over het niet verder ontwikkelen van het LSP dan het medicatie- en het waarneemdossier, en over de positie van regionale systemen en van de patiënt. Dat zien wij als belangrijke onderdelen van de uitvoering van deze motie. Onder deze voorwaarden verzet deze motie zich onzes inziens niet tegen verdere vrijwillige aansluiting door zorgverleners op emd en ewd. De Partij van de Arbeid handhaaft de motie wel als signaal uit deze Kamer, mede in de richting van de formatie en het nieuwe kabinet.

De heer Franken (CDA):

Voorzitter. Wat is de betekenis van dit debat geweest? Er is een aantal oude wijsheden nog eens onderstreept: dat een op zich goed plan niet zomaar een goed plan is; dat draagvlak, duidelijkheid en openheid noodzakelijk zijn voor het succesvol zijn van een vernieuwing; dat cultuur en ethiek bepalend zijn voor het resultaat van structuur en techniek; dat die beveiligde informatiestructuur er moet komen, maar niet dan nadat het draagvlak reëel en stevig is. Daarom achten wij de motie-Slagter van groot belang en zijn beide andere moties, na de toezeggingen van de minister en de nadere verklaringen van de indieners, niet dan wel niet meer nodig.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

Voorzitter. De fractie van de SP zal voor de gewijzigde motie van het lid Tan c.s. stemmen. Wij zijn voor een pas op de plaats en verwachten dat de tijd die hiermee wordt gecreëerd, gebruikt wordt voor herbezinning op het tot nu toe afgelegde traject, waarbij zelfkritisch lering wordt getrokken uit de tot nu toe gemaakte fouten. Wij zijn van mening dat de minister van VWS bindend moet zijn; de minister moet alles op alles zetten om verdere afkalving van het draagvlak te voorkomen. Dat betekent in onze ogen dat in een open debat met alle actoren en het veld moet worden gestreefd naar commitment en solide afspraken.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tan c.s. (31466, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de SP, de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, D66, de PvdD, de OSF en de fractie-Yildirim voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven