Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de heropening van de beraadslaging over de volgende moties (incl. stemmingen) te doen plaatsvinden op 5/6 juli 2010:

Motie van het lid Dupuis (VVD) c.s. over de ontoereikendheid van de toestemmingsprocedure bij weigering door burgers om hun gegevens in het EPD te laten opnemen (31466, J);

Motie van het lid Tan (PvdA) c.s. over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen over het Elektronisch Patiëntendossier en het Landelijk Schakelpunt (31466, K);

Motie van het lid Slagter-Roukema (SP) c.s. over een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtraject (31466, L);

b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en de volgende moties te doen plaatsvinden op 6 juli 2010:

Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (31989);

Motie-Dupuis (VVD) c.s. over nader wetenschappelijk onderzoek naar en brede overeenstemming over de juistheid van de toepassing van educatieve programma's bij 2- tot 4-jarigen (31989, G);

Motie-Dupuis (VVD) c.s. over burgerinitiatieven waarbij ouders als vrijwilligers kinderdagverblijven runnen (31989, H);

Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast) (31467);

Motie van het lid Dölle (CDA) c.s. over de toepassing van artikel 172b van de Gemeentewet (31467, H);

Motie van het lid Dölle (CDA) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om elementen uit de Engelse wetgeving te incorporeren in de Nederlandse wetgeving (31467, I);

c. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 6 juli 2010:

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Havenbeveiligingswet, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, en de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op enkele technische punten (31870);

Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (31948);

d. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk (onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 6 juli 2010:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (32225);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken te doen plaatsvinden op 14 september 2010:

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES (32282);

f. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 5 oktober 2010:

Voorstel van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (30826);

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (32369).

Naar boven