Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-XVIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-D);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-E);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32395-G).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Mededeling vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek en inzake Mededeling communautair burgerluchtvaartbeleid Brazilië (griffienr. 146644);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 14 juni 2010 (griffienr. 146581.03);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (incl. Ontwikkelingssamenwerking) van 14 juni 2010 (griffienr. 146581.04);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, inzake stand van zakenbrief Afghanistan (griffienr. 146174.01);

een, van de minister van Justitie, inzake gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie inzake legesheffing voor Turkse onderdanen (C-92/D7) (griffienr. 146642);

een, van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake onderhandelingen met de Verenigde Staten met betrekking tot een Prevention and Combating of Serious Crime-overeenkomst (griffienr. 146643);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake publicatie voorontwerp wijziging Grondwet in verband met de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (griffienr. 146698);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het rapport Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels en schaalgrootte in het onderwijs (griffienr. 146645);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake reactie uitspraak Gerechtshof Den Haag 22 juni 2010 over de WON (griffienr. 146689);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake nahangprocedure ex artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Vleeskuikenbesluit) (griffienr. 146641).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.M. te W., inzake zijn illegaal verblijf in Nederland (griffienr. 146683);

een, van J.Z. te W., inzake nieuw kabinet en het migratiebeleid (griffienr. 146677).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van H.B., inzake informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EP over invoering EPD zonder dat wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aanvaard (griffienr. 141709.73).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven