Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel (32242), en over:

- de motie-Vliegenthart c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat duidelijkheid bestaat over de positie van de provincie Friesland (32242, letter E).

(Zie vergadering van 5 juli 2010.)

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Na indiening gisteravond van deze motie is ons gebleken dat de fracties van GroenLinks en de PvdA alsnog hun steun aan deze motie willen terugtrekken. Daarom vinden wij het niet meer opportuun om deze motie in stemming te brengen. Ik trek haar in.

De voorzitter:

De motie-Vliegenthart (32242, letter E) is hiermee ingetrokken.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Thissen (GroenLinks):

Voorzitter. Ik leg namens mijn fractie GroenLinks gelijk een stemverklaring af over alle drie de wetsvoorstellen over de samenvoegingen van diverse gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Friesland. Gisteren heb ik in mijn eerste termijn gezegd dat de Eerste Kamer als laatste instantie die moet beslissen over deze wetsvoorstellen, een bescheiden rol past. We hebben te toetsen aan de Wet ARHI en aan het beleidskader. Tot slot hebben we het antwoord van de staatssecretaris te wegen op alles wat in het debat hierover naar voren is gebracht. Alles afwegende en vanochtend contact gehad hebbend met diverse GroenLinks-fracties in Zuidwest-Friesland zal mijn fractie voor alle drie wetsvoorstellen stemmen. Namens mijn fractie moet ik de staatssecretaris nog een compliment maken voor haar beantwoording van de door ons naar voren gebrachte zaken in het debat van gisteren.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. De fractie van de SP vindt dat de herindelingsvoorstellen voor West-Friesland en Zuidwest-Friesland onvoldoende draagvlak onder de bevolking hebben. Ook vindt zij dat niet gebleken is dat er voldoende noodzaak is voor deze vorm van herindeling. Daarbij is ons gebleken dat vanuit de provincie Friesland op een onvoldoende en inadequate manier geadviseerd is over het voor en het tegen van de herindeling in Zuidwest-Friesland. Daarom zal mijn fractie tegen beide herindelingsvoorstellen moeten stemmen.

De heer Eigeman (PvdA):

Voorzitter. Mijn stemverklaring betreft het wetsvoorstel over Zuidwest-Friesland. Gisteren hebben wij al helder gemaakt hoe wij over de andere wetsvoorstellen denken. Ik heb gisteren gesproken van een duivels dilemma, van het kiezen tussen twee kwaden. We hebben ook vastgesteld dat de stuurkunst van de provincie Friesland te wensen overlaat. De regienotitie die de GS inmiddels hebben vastgesteld biedt wel wat meer houvast en zou wellicht een ander proces voor Zuidwest-Friesland hebben opgeleverd indien zij eerder hun werk op dit punt hadden gedaan. We houden zorgen over de rafels, bijvoorbeeld met betrekking tot de gemeente Wûnseradiel. We denken dat grenscorrecties nodig blijven.

Het heeft dus aan regie ontbroken, maar de vijf gemeenten waarmee dit wetsontwerp gemoeid is, treft geen blaam. Zij hebben veel inspanningen geleverd en mogen niet het slachtoffer worden van de verdeeldheid van het provinciebestuur en het gebrek aan regie. Daarom heeft mijn fractie besloten om in te stemmen met het wetsvoorstel inzake Zuidwest-Friesland.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven