Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 15, pagina 651-652

Aan de orde zijn de stemmingen over de wetsvoorstellen Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205) en Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206), en over:

- de motie-Biermans c.s. over de behandeling van het Belastingplan in de vorm van afzonderlijke wetsvoorstellen (31205,31206, D);

- de motie-Biermans c.s. ten aanzien van het laten vervallen van het plafond in het eigenwoningforfait (31205,31206, E);

- de motie-Biermans c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (31205,31206, F);

- de motie-Biermans c.s. inzake de verschuiving van bpm naar mrb per 1 januari 2008 (31205,31206, G);

- de motie-Biermans c.s. inzake de vliegtaks (31205,31206, H);

- de motie-Essers c.s. inzake bestaande en nieuwe vaststellingsovereenkomsten met woningbouwcorporaties en stadsherstellichamen (31205,31206, I);

- de motie-Koffeman c.s. inzake onderzoek naar de mogelijkheden van het beprijzen van vlees (31205,31206, J);

- de motie-Koffeman c.s. inzake onderzoek naar de mogelijkheden van een legestoelheffing in het vliegverkeer (31205,31206, K).

(Zie vergadering van heden).

In stemming komt de motie-Biermans c.s. (31205, 31206, D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Biermans c.s. (31205, 31206, E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Essers (CDA):

Voorzitter. Ik leg deze verklaring mede af namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Wij stellen er prijs op, geen valse verwachtingen bij de sector te wekken. Wij gaan straks voor het Belastingplan stemmen, inclusief de dekking die met de in de motie genoemde maatregel samenhangt. Desalniettemin steunen wij deze motie waarin de regering wordt verzocht om een onderzoek uit te voeren naar dreigende financiële nadelen en grote economische schokken voor de sector voordat de maatregel wordt ingevoerd. Wij willen dat in dat onderzoek betrokken wordt, de kans dat de clientèle van de huidige legale sector, de illegale sector opzoekt waardoor de legale sector verder in de problemen komt.

In stemming komt de motie-Biermans c.s. (31205, 31206, F)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Biermans c.s. (31205, 31206, G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Biermans c.s. (31205, 31206, H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Essers c.s. (31205, 31206, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (31205, 31206, J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PvdA en de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

Het woord is aan de heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik trek onze motie op stuk K in naar aanleiding van de duidelijke toezegging van de staatssecretaris dat hij het beprijzen van vliegtuigstoelen en aanverwante vliegbewegingen zal onderzoeken. Die toezegging lijkt mij en de medeondertekenaars van de motie ruim voldoende. Wij zijn daar blij mee.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Koffeman c.s. (31205, 31206, K) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206) wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. De SP-fractie heeft groot respect voor de verdediging van het Belastingplan 2008 en de Overige fiscale maatregelen 2008 door de staatssecretaris. Pragmatisch bezien, zou de SP-fractie binnen een hele reeks restricties voor een aantal belastingmaatregelen van dit kabinet kunnen stemmen. Over de hele linie komt echter het draagkrachtbeginsel onvoldoende tot uitdrukking en worden er op een aantal punten keuzes gemaakt die de onze niet zijn, zoals aangegeven in eerste en tweede termijn. Daarom zullen wij tegen het Belastingplan 2008 stemmen.

De heer Biermans (VVD):

Voorzitter. Gisteren zei ik dat de leden van de VVD-fractie met belangstelling, maar niet met genoegen, kennis hebben genomen van vele maatregelen in het Belastingplan 2008 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008. De hoop van ons was gevestigd op deze plenaire behandeling en de hoop was ook dat wij een beter gevoel bij deze twee wetsvoorstellen zouden krijgen.

Bij de Overige fiscale maatregelen 2008 hebben wij een positief gevoel gekregen, onder andere door de toezegging die de staatssecretaris ons heeft gedaan om artikel 64 AWR na een redelijke termijn te evalueren. Ons negatieve gevoel bij het Belastingplan 2008 is door de behandeling in deze Kamer niet gewijzigd. Daaraan heeft het ontraden van de aanneming van de VVD-moties door de staatssecretaris en de negatieve houding van de PvdA- en CDA-fracties tegenover de meeste moties van de VVD-fractie sterk bijgedragen. Met name het feit dat de CDA-fractie de motie inzake de verslechtering van de eigenwoningregeling door het kabinet niet ondersteunt, heeft daartoe bijgedragen. De CDA-fractie wil er zelfs niet voor gaan om verdere aantastingen van de eigenwoningregeling bij voorbaat tegen te houden.

Het blijft in de visie van de VVD-fractie een Belastingplan dat vanwege de vestigings- en ondernemingsklimaatbedervende maatregelen slecht is voor ondernemers. Het is vanwege de linkse nivellerende maatregelen slecht voor de hardwerkende Nederlander. Dat is een hard oordeel. Gelet op de veelheid van verkeerde maatregelen zal de VVD-fractie tegen het Belastingplan 2008 stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties de VVD, SP, de PvdD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.