Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 15, pagina 589-590

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) (30101).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over het wetsvoorstel.

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Ik kan heel kort zijn. Ik heb op uw verzoek de wetsvoorstellen zojuist niet samengevoegd. De VVD-fractie zal vóór wetsvoorstel 30101 stemmen.

De heer Kox (SP):

Mevrouw de voorzitter. Vorige keer heb ik aangegeven dat wetsvoorstel 30101 een andere weg kiest dan wij. De weg die wij kiezen, was tot voor kort de weg van de Kamer. Ik heb in mijn inbreng daarnaar verwezen.

Wij willen graag consistent blijven en alleen al om die reden onze stem aan dit wetsvoorstel onthouden. Er is echter nog een extra argument. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vorige keer gezegd dat het wetsvoorstel dat nu verworpen is, de financiële motor is voor het wetsvoorstel dat nu ter stemming voorligt. Als de financiële motor stopt, vind ik het onverstandig om de andere wet in te voeren. Ik verneem wel hoe de regering hiermee in de toekomst denkt om te gaan. Per slot van rekening moet er altijd een handtekening onder gezet worden alvorens een wetsvoorstel kracht van wet krijgt. Daarover gaat deze Kamer echter niet.

Mijn fractie zal tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.