Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 15, pagina 590

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Wet markttoezicht registerloodsen) (30913), en over:

- de motie-Hendrikx c.s. inzake het verkrijgen van inzicht in het voorgenomen rijksbeleid ten aanzien van het loodswezen (30913, E).

(Zie vergadering van 11 december 2007.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Slager (SP):

Mevrouw de voorzitter. Wij hebben vorige week met voldoening geconstateerd dat bijna alle sprekers in dit huis met ons van mening waren dat het beter geweest was als bij het loodswezen de heilloze weg naar privatisering en marktwerking nooit was ingeslagen. Ik vond dat een memorabel feit. Er was een bijna Kamerbreed uitgesproken twijfel aan de zegeningen van de vrije markt.

De SP is blij dat het tij lijkt te keren. Wij zijn benieuwd of daarvan vandaag bij de stemmingen iets zal blijken. De SP stemt in ieder geval tegen deze wet, omdat die tegen beter weten in blijft gokken op mogelijke concurrentie bij deze veiligheidsdienst. De SP is daar principieel tegen en sinds verleden week is zij gesterkt in haar opvatting dat deze wet niet alleen onwenselijk is maar ook overbodig.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hendrikx c.s. (30913, E).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.