7 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Twintig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 25 september 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33280-IXA, 33280-IXB, 33280-X, 33280-XV, 33280-VII, 33280-V, 33247, 33246, 33240-G, 33240-XV, 33240-X, 33240 IXA, 33240-VII, 33240-V, 32873, 32853, 32841, 32838, 33191 en 33133 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 september 2012 – 21501-02-1182

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Landbouw- en Visserijraad september 2012 – 21501-32-639

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Informele Landbouwraad 9-11 september in Cyprus – 21501-32-640

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informele ministeriële bijeenkomst geïntegreerd maritiem beleid op 8 oktober 2012 – 22112-1468

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief inzake het Dorifelvirus bij (overheids)instellingen – 26643-253

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding inspectierapport doorlichting FPK Assen – 29452-153

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de verkoop van gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en van gronden buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Staatsbosbeheer – 30825-181

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring in het kader van staatssteun van de Europese Commissie inzake de wijziging van de AMvB waarmee duurzame warmte aan de SDE+ is toegevoegd – 31239-141

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 24 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

(Voorlopig) Financieel beeld voortgezet onderwijs 2011 – 31289-133

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg – 32398-17

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 24 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding publicatie 'Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012, nulmeting' aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) – 32660-54

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) – 32701-28

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 24 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Beloningskader presentatoren publieke omroep – 32827-43

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen – 33124-13

vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen – 33124-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 20 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van een brief van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 2012 – 33368-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de toezending van de contra expertise Geluidsnet inzake AWACS – 33400-XII-3

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Brief van het lid Van Miltenburg inzake de kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer – 33366-2

Tweede Kamerlid, A. van Miltenburg – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van het lid Schouw inzake de kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer – 33366-3

Tweede Kamerlid, A.G. Schouw – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van het lid Arib inzake de kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer – 33366-4

Tweede Kamerlid, K. Arib – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven