Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over grootschalige elektriciteitsopslag, te weten:

- de motie-Graus over een onafhankelijk onderzoek naar een Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC) (29023, nr. 51);

- de motie-Hessels c.s. over het betrekken van de bevindingen van de Kema bij het energierapport (29023, nr. 52).

(Zie vergadering van 23 april 2008.)

De voorzitter:

De motie-Graus (29023, nr. 51) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een Ondergrondse Pompaccumulatie Centrale (OPAC) tijdens de realisatie- en exploitatiefase een positief effect heeft op de werkgelegenheid in (Zuid)Limburg;

voorts overwegende dat OPAC een innovatieve bijdrage zou kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling op weg naar onafhankelijkheid, leveringszekerheid, duurzame energievoorzieningen en voor stabilisering kan zorgen van het stroomnet als belangrijke elektriciteitsbuffer voor heel Nederland;

constaterende dat ons omliggende landen als België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië al jaren dergelijke systemen gebruiken voor onder meer stabilisering van het nationale elektriciteitsnet;

verzoekt de regering, de mogelijkheden, de haalbaarheid en het rendement van OPAC onafhankelijk te laten onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door het lid Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53 (29023).

De motie-Hessels c.s. (29023, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat grootschalige opslag van energie een positieve bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding;

overwegende dat in de voorliggende rapporten over de wenselijkheid en de haalbaarheid van grootschalige energieopslag in Nederland te eenzijdig is uitgegaan van grootschalige inzet van kolencentrales bij de elektriciteitsopwekking en van de export van duurzame energie naar het buitenland;

overwegende dat voor het verantwoord positioneren van grootschalige energieopslag in het Energierapport een bredere visie op de toekomstige ontwikkelingen gewenst is;

verzoekt de regering, nader onderzoek te (doen) verrichten naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van grootschalige energieopslag in Nederland, uitgaande van meerdere realistische scenario's voor de samenstelling van de energiemix en de infrastructuur in de komende decennia, waarbij ook de voorzieningszekerheid van elektriciteit in Nederland en de aandacht voor combinaties van functies en mogelijkheden nadrukkelijk wordt meegenomen;

verzoekt de regering, bij de opstelling van het Energierapport mede uit te gaan van de bevindingen van dit nader onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Hessels, Graus, Samsom, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Duyvendak, Zijlstra, Van der Vlies en Jansen.

Zij krijgt nr. 54 (29023).

Ik stel vast dat wij over beide gewijzigde moties nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Graus (29023, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hessels c.s. (29023, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven