Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Trendnota arbeidszaken overheid, te weten:

- de motie-Brinkman c.s. over het aanstellen van ambtenaren met een dubbele nationaliteit (31201, nr. 17);

- de motie-Brinkman c.s. over het dragen van een hoofddoek door een ambtenaar (31201, nr. 18);

- de motie-Brinkman over een plafond met betrekking tot de bijzondere beloning (31201, nr. 19);

- de motie-Van der Burg over "anoniem solliciteren" (31201, nr. 20).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Burg stel ik voor, haar motie (31201, nr. 20) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (31201, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (31201, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31201, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven