Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie, te weten:

- de motie-Karimi over Turkije (26580, nr. 11);

- de motie-Karimi over het opnemen van de co-decisieregeling voor fiscale zaken in het verdrag (26580, nr. 12).

(Zie vergadering van 14 oktober 1999.)

In stemming komt de motie-Karimi (26580, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi (26580, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Naar boven