Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota 1997 (25771), te weten:

- de motie-Van Dijke over de toetreding van lidstaten (25771, nr. 3);

- de motie-Van Dijke over de meevaller bij de uitgaven voor de varkenspest (25771, nr. 4).

(Zie vergadering van 17 december 1997.)

In stemming komt de motie-Van Dijke (25771, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dijke (25771, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven